”Säfvenäs aktiebolag har för afsikt att i Fässbergs socken, söder om Göteborg, anlägga en egnahemskoloni å af bolaget innehafda egendomar, omfattande en areal af öfver 56 millioner kvadratfot. Bolaget har gått i författning om upprättande af en stadsplan, anläggandet af vattenvärk och tidsenliga kommunikationer. Uppgörandet af byggnadsplanen är, enligt SvD., öfverlämnad åt arkitekten P.O: Hallman i Stockholm, förste pristagare vid fjolårets stadsplanetäfling om Lorensbergsområdet.

Redan nu finnes en anhaltstation vid området i fråga. De första egnahemsvillorna komma att uppföras några minuters väg från stationen. En ymnigt gifvande artesisk brunn finnes å området, och det är meningen att pumpa upp vattnet till en vattenreservoar å en bredvid liggande bärgkulle. Detta vattenvärk kommer att lämna vatten äfven till de högst belägna villorna. Sedan byggnadsvärksamheten framskridit tillräckligt långt, ämnar bolaget anlägga elektrisk spårväg rundt hela området.

Det är meningen att sätta priset å villorna jämte tillhörande tomter så lågt, att äfven de mindre bemedlade kunna blifva ägare af ett dylikt eget hem.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 juni 1902)

Denna nyhet publicerade i flera av tidningarna i staden, men följande dag, den 18:e, fanns en rättelse införd:

”Den nya villastaden, om hvars planering vi i går nämnde, kommer att ligga öster om (ej söder om) Göteborg, midt för Kviberg.” (Ur: Göteborgs-Posten 18 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: I brist på bilder över området visas här nybyggnation av Bagaregårdens egnahemsområde i vid foten av Kyrkåsen. I bakgrunden Gamlestadens fabriker ca 1915.