”Bland Säröbanans arbetare finnas, liksom ju fallet är med alla järnvägsarbetarekårer, åtskilliga mycket dåliga subjekt. I första hand är gifvetvis befolkningen i orter, hvarest banbygganden pågår, utsatt för alla de tråkigheter, som dessa gynnare kunna finna ett nöje i att styra till. Så berättas hursom stoj och bråk höra till ordningen för hvarje fridag, hurusom mången arbetare injagar skräck hos en och hvar och hurusom landtmännen ofta blir halft tvingade att skjutsa vederbörande än hit och än dit utan att erhålla ett öre för besväret o.s.v. Men äfven i och invid Göteborg erfar man stora obehag genom bråkmakarnes framfart. Hvarje aflöningsdag komma massor hit, fästa om, väsnas och hamna kanske i arresten. Ute i Frölunda göra de vägarna till den grad osäkra, att ordförande i församligen sett sig nödsakad anhålla att förstärkt polisbevakning måtte anordnas intill stadens gräns å de vägar, hvilka leda från Göteborg till Västra Frölunda. Poliskammaren har med anledning häraf också beordrat ridande polis patrullera därute hvarje afton.

Det är i sanning bedröfligt att arbetare ej skola veta bättre än att uppträda på detta sätt. Här finnes sannerligen ett stort och tacksamt fält för ambitionsväckande agitation!” (Ur: Göteborgs-Posten 26 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”Grusgropen mellan Hefås och Jerkholmenår 1903 . Lastbrygga och Decauvillevagnar. Lok nr 3 står vid den provisoriska vattenkastaren. Till grusvagnar apterade Ni,Nn1 och j-vagnar å spåren.”.