”Byggnadsverksamhet var under 1901 obetydlig äfven i vår stad. Inalles uppfördes 26 nya hus, nämligen 12 stenhus, 9 landshöfdingehus och 5 trähus.

Osunda lägenheter gåfvo under året ganska ofta anledning till anmärkning, i 192 fall blefvo lägenheterna på anmaning af tillsyningsmännen iordningställda, men i 11 fall, där olägenheterna voro så stora, att bostäderna måste helt och hållet utdömas, inkallades ägaren för hälsovårdsnämnden och meddelades åläggande att inom viss tid ha låtit utrymma desamma. Denna åtgärd drabbade bl.a. en hel gård i Nordstaden, omfattande tio bostadslägenheter; af de öfriga voro 2 belägna i Sydstaden, 7 i Landala och 1 i Haga.

Talrika källarlägenheter bebos ännu och böra naturligtvis efter hand utrymmas, då deras beboende af lfere anledningar såsom regel är mer eller mindre hälsovådligt. Nya sådana uppstå dock oupphörligen på så sätt, att sedan en källarlägenhet erhållit byggnadsnämndens gillande såsom afsedd till lagerrum, inredes den omedelbart till bostad och uthyres såsom sådan. En annan omständighet som väcker uppmärksamhet vid besiktning af nybyggnader, är, enligt förste stadslägkarens berättelse för förra året, den, att ofta vid inredning af en bostad icke ett spår hänsyn tages till utrymme för betjäningen; till stora våningar med flera lyxrum finner man ej sällan en jungfrukammaren, inredd under en trappuppgång och med sekundärljus eller t.o.m. utan ett spår till ljus. Med den goda tillgång på bostäder, som finnes f.n., vore det högeligen önskvärdt, att allmänheten ville vid val af bostäder tillse, att äfven lämpliga rum för tjänstefolket finnes och därvid förbigå de våningar, där detta ej iakttagits.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Postgatan 23.