”Vid denna läroanstalt meddelas undervisningen uti dels en högre dels en lälgre afdelning.

Den högre afdelningen, som har en vetenskapligt teknisk riktning, omfattar tre ettåriga klasser och grenar sig efter första året i fyra olika fack, nämligen det mekaniska, det kemiska, väg-, vatten- och husbyggnadsfacket samt skeppsbyggerifacket.

Den lägre afdelningen, hvari undervisningen är af allmänfattlig beskaffenhet och företrädesvis afser den praktiska tillämpningen, omfattar tre ettåriga klasser och grenar efter det första året i ett allmänt och ett skeppsbyggerifack.

Det nya läsåret börjar den 10 nästkommande September kl. 10 f.m.

Inträdessökande bör senast den 26 Augusti hafva till föreståndaren inlämnat sin till styrelsen ställda, egenhändigt skrifna, af ålders- och fräjdebetyg åtföljda ansökan att såsom elev blifva vid institutet antagen, hvarefter han den 1 September och följande dagar kommer att undergå inträdesexamen.

Inträdessökande till den högre afdelningen, som genomgått godkänd afgångspröfning från de högre allmänna läroverken, är från ofvannämnda examen befriad.

Önskas ytterligare upplysningar torde förfrågningar härom adresseras till föreståndaren för Chalmers’ Tekniska Läroanstalt, Göteborg.

Göteborg i Juni 1902.

STYRELSEN.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gruppbild av lärare och elever vid Chalmerska Institutet.