”I går eftermiddag vid 4-tiden hade tusentals människor samlat sig vid Lilla Bommens hamn. Och vände man blicken mot Hultmans holme, var där lika fullpackadt: å kajkanten och de många pråmar, som lågo förtöjde utmed densamma, var svart af människor, mästadels ungdom. Äfven å Hisingsbron hade man fylkat sig i djupa led för att åse den af Göteborgs gymnastikförenings roddklubb anordnade kapprodden. Denna inleddes med täfling mellan de 6-årade giggarne ’Falken’ och ’Tärnan’. Vid startplatsen tog den förstnämnda nästan genast ledningen och ökade sitt försprång alltjämt, så att den inkom till slutmålet långt före sin medtäflare som dock hade att kämpa mot något svårare sjö, hvilket gjorde att vattnet ofta yrde öfver roddarne. Den segrande båten använde 12 min. 7 sek. och dess lag utgjordes af hrr K. Pettersén, C.O. Meyer, A. Schrameck, E. Fenton, H. Thorén och Alf Pettersson, (stroke) samt A. Björnqvist (styrman).

Kom så kapprodden i baljor. Trenne roddare startade. Genast i början kapsejsade en af dem men han var lika glad för det, sköt simmande sin balja framför sig och, eftersom han kom sist, eröfrade han träslefven.

I sista afdelningen å programmet täflade åny de båda giggarna, nu med roddlag sammansatta genom lottning. Banan var dock endast 1 eng. mil mot 1 ½ i första afdelningen. Äfven denna gång segrade ’Falken’ efter att ha tillryggalagdt banan på 8 min. 20 sek. Båtlaget utgjordes af hrr C. Möller, C.O. Meyer, G. Hagman, T. Hellqvist, H. Thorén och Alf Pettersson (stroke) samt hr W. Fjellstedt (styrman).

Emellan täflingsnumren uppträdde ett par båtar med negrer, hvilka beredde publiken mycket nöje. Det var ej häller möjligt ens för den trumpnaste att hålla sig allvarsam vid åsynen af t.ex. negergummorna i giggen eller den gentleman i frack, som låg och paddlade i en kanot. Att fracken vid ansträngningarna sprack i ryggen, lämnade en bred hvit remna synlig, bidrog endast att öka stämningen.

Göteborgs gymnastikförenings roddklubb är att lyckönska till den vackra insats den i går gjorde och det är att hoppas att den vackra roddsporten, som under flera år varit styfmoderligt behandlad i vårt samhälle, efter detta skall röna den anslutning och uppmuntran den så väl förtjänar.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: G.R.F. regatta. ”G.R.F. lag första pris.” 1913.