”Sedan gammalt har i Göteborg hållits en fiskmarknad i september månad. Enligt magistratens beslut får denna fiskmarknad numera räcka mellan den 1 och 15 september, under hvilken tid fiskarna från skärgården ha rättighet att för sina båtar disponera en viss plats invid kajen på Hultmans holme. Att döma af det ringa antal båtar, som hittills anländt och som inalles utgör sju, skulle marknaden blifva mindre än hvad den under långliga tider varit. Emellertid väntar man minst lika många båtar från Klädesholmen, så antalet blir inom närmaste dagarna fördubbladt.

De hitkomna båtarne äro lastade hufvudsakligen med salt- o. spillångor. Spillångan, af hvilken vårlångan är den förnämsta, betingar ett pris af från 1,10 till 1,25 pr kilo, saltlångan däremot säljes till 33 öre pr kilo; salt makrill, s.k. fetmakrill, finnes äfven och kostar 5 kr. pr tjog. Rocka, som vid senaste fiskmarknaden alldeles saknades, finnes nu, fastän obetydligt, och betingar 35 öre pr kilo. Äfvenså finnes lubb till 25 öre pr kilo.

Någon liflig afsättning på fiskmarknaden är det icke. Gubbarne sitta vanligen alldeles allena under sina segeldukstak och beklaga sig iblan lite smått öfver det aflägsna läget.

En del af grannarne där ute i skärgården äro nu ute på makrillfiske efter den feta höstmakrillen, som kan betinga ända till bortåt en krona pr kilo. Den sortens makrill afyttras oftast i Norge för vidare export till utlandet.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Någon bild på fiskmarknaden på Hultmans holme har inte påträffats. Därför används här en bild från Fisktorget 1912.