”I söndags åtta dagar anträffades ute i älfven ungefär 1 km. norr om Surte en korg stående å grund. Första tanken var, att den flutit dit, men undersökningar å platsen ha ådagalagt, att den blifvit utburen från landsidan. Vid af länsmannen i Ale härad samt polisuppsyningsmannen i Surte företagen undersökning af korgens innehåll – den innehöll diverse kramhandelssaker, ett par klädesplagg, en af brännvin till hälften fylld literbutelj m.m. – blef konstateradt, att korgen tillhört ett par – man och hustru som de uppgifvit – från Göteborg, hvilka personer i lördags åtta-dagar, den 6 dennes, besökt Kungälf och på kvällen varit synliga på vägen till Göteborg i sällskap med personer, af hvilka en del äro kända. Från detta sällskap ha framkommit olika uppgifter och vissa af särdeles ruskig natur.

Emellertid var mannen spårlöst försvunnen och alla vederbörandes efterspaningar kunde ej leda till något spår efter honom. Det sista man förnummet om honom var att han gått öfver med Jordfallets färja.

Så stod saken till sistlidne söndags e.m., liket efter en mansperson uppflöt på samma ställe där korgen hittats. Liket var utan skor och hade en schal knuten öfver hufvudet och ansiktet. Af alla tecken att döma har man här funnit korgens ägare.

Men hvar är nu kvinnan? På söndagsmorgonen skall hon ha varit sedd på Hisingssidan. Hos den omkomne mannen anträffades en del pantkvitton, och å de kontor härstädes, där ifrån dessa utlämnats har man fått den upplysningen, att den person som pantsatt de sker, å hvilka kvittona utgifvits, varit en kvinna som sagt sig heta Emma Börjesson, boende Bäckegatan 2.

Spåren ut till korgen antydde ganska tydligt att flere personer gått dit.

Föreligger ett mord? Ryktet har mycket att förmäla. Bäst är att vänta med alla omdömen, till dess en blifvande rättsundersökning bringat ljus i saken, som värkligen synes mystisk.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Bilden visar Göta älv som är livlig trafikerad av ångfartyg år 1909.