”Utslag afkunnades i dag å cellfängelset af rådhusrätten i målet mot brädgårdsarbetaren Carl August Nord, tilltalad för dråp å hemslaktaren Johan Benjaminsson från Dansred i Bergums socken. Den anklagade frikändes, emedan han handlat i nödvärdn.

I det intressanta utslaget yttrar rådhusrätten, efter att ha utförligt skildrat förloppet vid slagsmålet: ’Och emedan Nord, med afseende å omständigheterna vid tillfället, varit berättigad använda nödvärn samt ifrågavarande af Nord å Benjaminsson föröfvade våld, hvilket icke, så vidt i målet kunnat utrönas, förorsakat Benjaminssons död eller varit därtill bidragande, ej kan anses hafva varit större än nöden kräft, finner rådhusrätten i förmågo af 5 kap. 7 § strafflagen ansvar i målet lagligen icke kunna Nord ådömas.’

Sterbhusets ersättningspåstående ogillades, och statsverket får själft vidkännas vittnetsomkostnaderna i målet samt kostnaderna för obduktionen.

Nord försattes på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Länscellfängelset vid Sankt Eriks Torg 1901.