”Månadskarlarnas förenings stora bazar i går i cirkusbyggnaden å Lorensberg hade, trots det härliga vädret, som lockade till vistelse i det fria, dragit fullt hus och blef en stor succés för föreningen. Bazaren inleddes med en fäst efter ett ganska omväxlande program. I denna väckte hr Carl Lindbergs saftiga kupletter mycken munterhet, hvilket äfven var fallet med en daldans, utförd af i nationalkostymer klädda damer. Men äfven mer gedigna nummer saknades icke: Typografernas sångkör utförde flera sånger på ett förtjänstfullt sätt och en känd amatör sjöng några solonummer, i hvilka hans vackra röst dock tyvärr icke kunde komma till sin fulla rätt på grund af lokalens olämplighet.

Efter fästens slut vidtog försäljningen vid tvänne tombolor, hvilka rönte så liflig frekvens att alla lotterna voro slutsålda redan före kl. 7. Man fick därefter nöja sig med ringkastning, ’rättvisa’ eller fonograf, för så vidt man icke föredrog att läska sig med någon kolsyrad dryck i konditoriet eller vid en doftande mocca i kaféet taga det brokiga lifvet i betraktande.

Folkströmmen från och till lokalen fortgick oafbrutet till långt fram på kvällen och bazaren torde ha besökts af omkring 5,000 personer. Föreningens understödskassa torde ha tillförts en förstärkning af tusentals kronor, hvilket är synnerligen glädjande, enär kassan därigenom desto förr kan bli i tillfälle att lämna de föreningsmedlemmar, som däraf äro i behof, en effektiv hjälp.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto från Södra vägen, visar Lorensberg och Cirkus mot söder år 1969.