”Göteborgs mekaniska värkstad har i dagarnae utgifvit från trycket ett illustreradt praktalbum med en historik öfver värkstaden samt en utförlig beskrifning öfver de storartade anläggningarna på båda sidorna om älfven. De präktiga illustrationerna återgifva vyer från värkstäderna och varfvet samt porträtt af grundläggaren Alex. Keiller jämte nuvarande disponenten James Keiller och öfveringeneniören James Keiller J.or.

Af den intressanta historiken göra vi här några utdrag:

Värkstaden anlades 1841 af Alexander Keiller. Han inköpte år 1840 en tomt af 8,000 kvm. Areal vid nuvarande Skeppsbron, å hvilken på en af Göteborgs gamla bastioner byggdes den stora 3-vånings hufvudbyggnaden af sten jämte 3-vånings magasins- och förrådsbyggnader likaledes af sten. Vidare anlades ånghammarsmedja, den första i vårt land, vällugnar och gjuteri samt längre fram plåtslagerevärkstad. Värkstaden utvecklade sig hastigt; så att den, då den år 1867 öfverläts åt ett aktiebolag, hade en arbetarestyrka af 325 man och ett årligt tillväkningsvärde af omkring 350,000 kr.

Sedan värksamheten öfvertagits af det nya aktiebolaget, för hvilket Alex. Keillers son James Keiller blef värkställande direktör, hvilken befattning han som bekant ännu innehar, undergick värkstaden ganska stora förändringar. Efter anläggningen af varfvet på Hisingen flyttades skeppsbyggeri-, plåtslagare- och ångpannevärkstaden samt järnvägsvagnstillvärkningen dit och härigenom uppkomma fria utrymmet användes till förstorande af gjuterierna och maskinvärkstäderna.

År 1897 drabbades smedjan af en eldsvåda och nedbrann till större delen, men uppbyggdes omedelbart.

Varfvet å Hisingen anlades år 1855. Där inrymdes förutom skeppsvarf plåtslagare- och ångpannevärkstäder samt smedja. År 1889 köpte aktiebolaget en areal vid sidan af den förstnämda tomten och år 1899 ytterligare ett par tomter, så att varfvets sammanlagda areal nu utgör 90,000 kvm.

Under årens lopp undergick varfvet betydande förändringar, mästadels genom tillbyggnader, hvaribland må nämnas tvänne stora hydrauliska slipar år 1878, ny vagnvärkstad 1890, ombyggnad af smedjan år 1896 samt virkesskjul likaledes år 1896. År 1898 den 23 december nedbrann större delen af varfvet i grund och blef omedelbart ånyo uppbyggt med full modern anordning.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Mekaniska Verkstad vid Skeppsbron år 1902.