”Göteborgs fältridtklubb, G.F.R.K:s sedvanliga släpjakter började i går på Kviberg under gynnsamma anspicier. Det var en strålande härlig höstdag, som fastän något kylig lockat 24 af klubbens medlemmar till årets debut. I ett par vagnar hade damer infunnit sig att åse jakten och åskådare i moderna automobilvagnar saknades ej häller. På kullarna rundt omkring kasernen voro flere af manskapet intresserade åskådare, hvarigenom trakten kring Kviberg företedde en liflig anblick.

I fältet bakom mastern vore ryttaren i uniformer, röda rockar, vanliga civila riddräkter samlade till ett brokigt helt – alla glada öfver återseendet och besjälade af lust och längtan efter galoppen. Hundarne, som undergått sin träning, voro i god kraft och gingo med fart på spåret, sedan pikören lösgjort dem från kopplen. Tempot var flott och det syntes mer än en ryttare som ’fick händerna fulla’ för att kunna hålla platsen bakom mastern. Hindren som passerades utgjordes af grafvar, koppelräck, stenmurar oc jordvallar och klarades af alla utan kullbytteringar. I vida bukter var spåret draget öfver fälten kring kasernen och gick äfven delvis öfver kapplöpningsbanan.

Efter omkring 4,000 meters galopp skedde halali nära gamla skolhuset. Jakten hade varit god och man skildes åt från det första meeting i förhoppning att snart åter träffas i härdande ridt bakom hundarne.

Om väderleken tillåter och om jordägarne i år med samma tillmötesgående som tillförene vilja gynna den goda sporten genom upplåtande af sina marker, torde klubben ha all utsikt att motse en lycklig jaktsäsong med ridter om onsdagar och lördagar.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Kapplöpning på Kviberg upploppet i 3 dje löpningen d. 8 Juni 1913.