”Eriksbergs mek. verkstad aflevererade sistl. lördag en derstädes för hrr brukspatron A. Elieson å Agnhammar och C.T. & P. Jensen i Karlstad nybyggd lastångare ’Wermland’.

Det nya fartygets längd är 107 fot 6 tum, dess största bredd på spant är 22 fot 10 tum, djupleken i rummet är 12 fot och har detsamma erhållit klassen 85 A (2:a divisionen) med stjerna i Germanischer Lloyd. Det är försedt med vattenbarlast tank och har maskineri om 115 ind. Hästkrafter enligt Woolfska systemet med vinkelvefvar och ytkondensor.

’Wermland’, som är byggd af svenskt stål, har en lastdryghet af c:a 250 tons å kanalen och på saltsjön c:a 300 tons drägtighet utom bunkers.

Den är akterut öfverbyggd och inredd med salong och hytter för passagerare, kapten och öfrigt befäl m.fl. Ofanpå öfverbyggnaden är navigatins- och styrhytt placerad.

Under profturen visade sig såväl maskinen arbeta särdeles väl, som ock fartygeet vara till alla delar utfördt solidt och omsorgsfullt och uttalade såväl egare som besigtningsmännen sitt fulla erkännande häraf.

’Wermland’, som sedan afgått till Karlstad, skall insättas på samma trade som rederiets äldre ångare ’Agnhammar’, eller Karlstad–Danmark, och kommer att föras af kapten Axel Johansson, förut befälhafvare å ’Agnhammar’.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 oktober 1889)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Grupporträtt med arbetare vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad, de håller redskap och verkstadsprodukter i händerna, så som propeller, kugghjul, och passare. 1870-talet.