”De gamla byggnaderna i Haga, som äro mäst kända under benämningen ’Stan´s hus’ och hvilka äro belägna mellan Östergatan, Västra Skansgatan, Haga Nygata och Kaponniergatan hålla nu på att rifvas. I går stod en gammal gumma där ock åsåg med tårade ögon huru arbetarne plockade bort bit för bit af husen. Hennes sorgsna min föranledde en och annan åskådare att spörja henne om orsaken till hennes bedröfvelse.

– Man kan väl inte annat vara än ledsen, när man ser hur de handterar det hus, där min gubbe och jag bott i tre och fyrtio år – svarade hon.

– Det var väl nästan så länge som dessa byggnader funnits till.

– De hade byggt upp dem ungefär fyra år innan vi flyttade dit. Då må herrn tor att de togo sig ståtligare ut än nu. De voro då de finaste hus i hela Haga.

– Ni har väl ändå fått lika bra bostad dit ni flyttat?

– Å ja, fastän inte så billig. Men det är inte det som gör mig ledsen, utan att alla de många familjer, som bodde i dessa sex hus, blifvit spridda rundt hela stan. Här voro vi som ett litet samhälle för oss själfva. Vi kände hvarandra allesammans. Här flyttade nästan aldrig någon människa. De flästa hade bott här i många herrans år. Och att tänka sig att de nu äro skingrade åt alla håll och kanter!

Gumman böjde sig ned och tog upp en liten flis, som under rifningsarbetet lossat från en af ytterbräderna och stoppade den på sig, sade hon: ’Den ska jag åtminstone ha som minne’. Och så gick hon sin väg med näsduken för ögonen.

Vi hvardagsmänniskor, som det ena året ha våra penater placerade i den ena stadsdelen och det andra i en annan, kanske le ett medlidsamt löje åt gumman, men om vi betänka att hon, liksom många andra, på samma plats framlefvat en stor del af sitt lif, så kan man nog förstå, att det skall kännas lite tungt att behöfva slita sig ur den omgifning, där man så att säga vuxit fast, äfven om denna omgifning skulle vara så prosaisk som ’stan´s hus’ varit.” (Av Culex i Göteborgs-Posten 24 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Arbetarbostäder byggda på 1860-talet för donationsmedel. Husen byggda 1857, rivna 1902.