”Den tredje af Göteborgs arbetsstugor, Redbergslids, invigdes i går middag. Invigningstalet hölls af föreståndaren för Göteborgs barnhus, pastor Engström. Kyrkoherden d:r Wallerius hade förhinder. I sitt tal till barnen betonade pastor Engström arbetets stora välsignelse. ’Fåfäng gå lärer mycket ondt’, är ett ordspråk, hvars sorgliga sanning vi dagligen se och erfara. Genom att drifva omkring på gatorna efter skolans slut lära sig de små många odygder af äldre barn. Att råda bot därför och vänja barnen vid arbete är en af arbetsstugans ändamål.

Sedan ps. 500: 7 afsjungits var den enkla högtidligheten slut. Den bevistades af bland andra friherrinnan Lagerbring, konsul Ekman och borgmästarinnan Svanberg.

Den nya arbetsstugan förfogar blott öfver ett par små rum i lägenheten Lilla Gubbero vid Gullbergsbro. Anstalten kommer dock med det snaraste att utvidgas med ännu ett rum.

Initiativet till denna vår yngsta ’stuga’ är taget af borgmästarinnan Svanberg. Medel ha erhållits dels genom stadsfullmäktige dels af fru Ekman. Till föreståndarinna är antagen förken Mimmi Ljungberg, som nu senast genomgått den praktiska kurs för arbetsstugulärarinnor, som i höst anordnats i hufvudstaden. Till lärjungar äro antagna 100 fattiga skolbarn från Redbergslids folkskola. Gossarne komma att få vistas i anstalten tisdag, torsdag och lördag; flickorna måndag, onsdag och fredag. Hvarje barn erhåller fria måltider.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Avslutningsfest på Masthuggets arbetsstuga. d. 19 Dec 1913.