”Automattjufven Skoglund undkommer ur fängelset och flyr åt Kålltorpsskogen.

Vid sjutiden i går afton företog en af straffångarna å Härlanda en djärf rymning och lyckades tack vare det rådande mörkret och ovädret undkomma. Då vaktmanskapet vid nämnda tid var sysselsatt med att afstänga för natten afdelningarna i öfre våningen passade straffarbetsfången Ernst Felix Magnusson Skoglund på att med en dyrk eller annat redskap öppna en dörr till fängelsegården samt därefter med en tillverkad stege taga sig över omslutningsmuren.

Skoglund, som kommenderats på handräckning, hade fritt fått röra sig inom en särskild afdelning, från hvilken en dörr leder ut till fängelsegården. Härunder har han lyckats komma öfver något föremål, som kunnat användas till dyrk samt två korta stegar. De sistnämnda knöt han tillsammans med ett rep, så att stegen fick en lämplig längd, hvarefter han passade på efter mörkrets inbrott att ge sig i väg. Flykten möjliggjordes genom den dåliga belysningen.

Så snart flykten upptäcktes, underrättades detektiva polisen, som genast igångsatte efterspaningar. Vid dessa användes en polishund, som tog upp den flyendes spår och följde detta bortåt Kärralund. Här förlorades emellertid spåret på grund af det häftiga regnet.

Skoglund, som är en känd polis- och fängelsekund, har senast ådömts fem och ett halft års straffarbete för femte resan stöld. Han var vid flykten iklädd fångdräkt af grå vadmal, hvilken han emellertid troligen utbytt mot andra kläder. Det är icke uteslutet att sådan tillhandahållits honom utanför fängelset af vänner. Skoglund är af medellängd, har svart hår, svarta tjocka mustascher och mörk skäggbotten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 oktober 1917)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Härlanda fängelse.