”Kyrkostämma med Gamlestadsförsamlingen hölls i går afton i S:t Pauli kyrka med anledning af en skrifvelse som till stämmans ordförande inkommit angående den ohäjdade öldrickningen å kyrkoplanen. Stämman beslöt efter en liflig diskussion, hvarunder framhöllos de olägenheter som förorsakas af den från hvarje hushållshandel bedrifna ölhandeln, att tillsätta en komité af fem personer med uppdrag att vidtaga de åtgärder som funnes af behofvet påkallade. Under diskussionen framhölls, att det enda effektiva medlet att stäfja öldrickningen å kyrkoplanen vore att afstänga denna. För att underhandla med örgryteborna om indragning af den gångväg öfver kyrkoplanen, som Örgryte kommun genom erläggande af en viss summa fått åt sig upplåten, bemyndigades komitén att med sig adjungera lagkunnig person. Till ledamöter i komitén valdes komminister J.N. Lindblom, handlanden Harald Larsson, bryggmästaren N. Löfström, poliskommissarien P. Whalin och öfverläraren J.A. Jarlén. Likaledes beslöt stämman att till poliskammaren ingå med begäran, att från dess sida måtte vidtagas ytterligare åtgärder mot dryckenskapen och den ohäjdade ölhandel som bedrifves inom församlingen.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sankt Pauli kyrka omkring år 1900.