”Den första montern i exporthallen är nu under uppförande. Det är Asea, vilket företag i enlighet med sina traditioner från mässor och utställningar börjar ordna sin exposition i god tid, därmed givande ett föredöme, som andra utställare borde beakta. Friman har fått sin plats mitt i den intill Skånegatan s.k. 22-metershallen och tar där ett betydande utrymme – utställningen sträcker sig tvärs över hallen med en längd av 20 meter.

Den största attraktionen på Aseas utställning blir den i mitten placerade montern med en 12,500 hästkrafters vertikalgenerator, och det är denna, som nu håller på att uppföras. Maskinen är en i naturlig storlek utförd fullständig kopia av den generator, som firman nästa år skall leverera till Lilla Edets kraftstation. Maskinen har en höjd av 6 m. och en diameter på c:a 8 m. Den placeras emellertid på ett fundament, så att totalhöjden på montern i exporthallen blir 9 meter. Fundamentet anordnas som ett rum eller valv mellan ingångarna mellan var och en av de åtta pelarna. Därifrån leder också en trappa upp till en plattform, varifrån man kan taga den på toppen av det hela placerade matarmaskinen i ögonsikte.  Matarmaskinen, som väger 5 ton och uppbäres av en stark, tvärs igenom hela montern gående järnkonstruktion, utföres i original och kommer under utställningen att demonstreras i arbete. Även räckverk, lejdare och plattform uppmonteras i original. Den övriga delen av maskinen är deäremot utförd som kopia i trä, plåt, puts, gips o.s.v., vilket allt målas i maskinfärg.

Den övriga delen av firmans utrymme i exporthallen kommer att upptagas av mindre montrer m.m., där Aseas många andra tillverkningar komma att utställas och demonstreras.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Industri- och exporthallen.