”Ett gammalt minnesrikt göteborgshus, Dicksonska palatset vid Gamla Allén, kommer enligt vad Handelstidningen erfarit att i dagarne byta ägare. Underhandlingarne rörande försäljningen av detsamma ha nämligen fortskridit så långt, att köpeavtal om några dagar kommer att avslutas. Köpare är Margeretaskolornas ägare fru Hanna Lindmark i Stockholm.

Rörande den framtida användningen av fastigheten har för vår Stockholmsredaktion meddelats, att fru Lindmark där kommer att öppna sin åttonde Margaretaskola. För en tid sedan förvärvade fru Lindmark det ståtliga Steningegodset vid Märsta i avsikt att här upprätta ännu en skola, men denna plan har nu skrinlagts. Förutom hushållningsskola med servering kommer Dicksonska huset att inrymma hotell av mera privat natur, vilken skall stå under Margaretaskolans regim.

Dicksonska huset är c:a sextio år gammalt. Det uppfördes för Oscar Dicksons räkning av arkitekten V. Boulnois i London, samma arkitekt som uppfört Överås. Under sin första tid var det jämte Stora teatern så gott som den enda dominerande byggnaden i staden söder om Vallgraven men under årens lopp har Göteborg som bekant växt med stormsteg just åt detta håll, varför det nu ligger så centralt som gärna tänkas kan. För sitt blivande ändamål har det ett idealiskt läge men givetvis är det med vemod alla gamla göteborgare se detta förnäma patricierhus tagas i anspråk för det nya ändamålet. Under ekonomiskt gynnsammare tider hade det ju kunnat tänkas, att staden förvärvat det för något offentligt ändamål, men så har nu icke låtit sig göras.

I Göteborgs lokalhistoria under det senaste halvseklet spelar Dicksonska palatset en betydande roll. Många förnäma gäster har det inrymt under sin tillvaro och många stora planer ha diskuterats inom dess murar. I samband med Nordostpassagens fullbordande genom den Nordenskiöldska Vegaexpeditionen var husets ägare föremål för internationell uppmärksamhet och även ett flertal andra av de svenska polarexpeditionerna hade där sin främste mecenat. Efter Oscar Dicksons död innehades det under åtskilliga år av hans änka och därefter av sonen Osborne Dickson, till dennes död. Under de senaste åren har det som bekant varit obebott.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27 januari 1923 oh visar Dicksonska palatset.