”Kyrkostämma hölls i lördags med Mölndals församling. Stämman beslöt föreslå, att det s.k. Holtermanska barnhemmet måtte upplösas, då staden upprättar eget barnhem. Den fastighet, i vilken skola och barnhem äro inrymda, bör få övertagas av staden mot att i densamma anordnas skolundervisning för minst det i donationsbestämmelserna nämnda antalet barn. Barnhemmets räntor och donationer, beklädnadsfond m.m. böra av stadens skolstyrelse få användas till beklädnad åt fattiga skolbarn, under det att inkomsterna av Josefina Noréns donation till barnhemmet böra tillfalla den av henne gjorda fastighetsdonationen för beredande av bostad åt ålderstigna makar och ogifta kvinnor.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Digitalt museum, Holtermanska barnhemmet i Åby (Holtermansgatan 1) från väster, 1910-tal. Byggnaden brann 1914 och var den andra av skolbyggnaderna på denna tomt.