Kategori: Stadsbyggnadsfrågor

Stor tomtförsäljning

”En mycket tomtförsäljning gjorde staden i går, då Drätsel­kammaren till ett konsortium, för hvilket stadsmäklaren Willgodt Kullgren var representant, sålt ett helt qvarter, begränsadt af Kristinelundsgatan i norr, Chalmersgatan i öster, Engelbrektsgatan i söder och Götabergsgatan i vester samt omfattande tomterna n:ris 119—130 i 14:de roten och hållande […]

Östra hamngatan förses med träd

”Gatu- och vägförvaltningen har nu till stadsfullmäktige öfverlemnat för­slag till gatuanordningen i anledning af beslut om fyllning af en del af Östra hamnkanalen. Kostnadsförslagets slutsumma uppgår till 63,000 kronor, hvaraf 3,000 kronor äro beräknade åtgå till trädplanteringar. Förslaget öfverensstämmer i hufvudsak — utom dessa trädplanteringar — med det […]

Skall Gamla Varfvet förvärfvas åt staden?

”Drätselkamma­ren har som bekant hemställt hos stads­fullmäktige om inköp af fastigheten n:ris 1, 2 och 3 i Majornas 4:de rote, det s. k. Gamla Varfvet, jemte tillhörande mast­hamn och upplåtet område af Vädersågen till at egarne begärdt pris, 1,600,000 kr., hvilket anbud är gällande till 31 maj. Drätselkammaren […]

Tomtförsäljningar

”Gross­handlaren A. W. Melins sterhusdelegare hafva från egendomen Olivedal sålt ytter­ligare 5 byggnadsqvarter, nemligen 13:de och 14:de qvarteren samt dem tillhöriga delar af 3:dje, 4:de och 7:de qvarteren, allt i Majornas 6:te rote och omfattande en areal af c:a 54,000 qvadratmeter. Affären är afslutad genom stadsmäklare Sven Bökman […]

Ökning af Chalmers- och Teatergatornas bredd

”Drätsel­kammaren hade i skrifvelse till byggnads­nämnden, med framhållande af svårighe­ten att få tomter försålda inom obebygda stadsområdet söder om Kristinelundsgatan mellan Götabergs- och Teatergatorna, med hänsyn hufvudsakligen till den ringa bredden af de inom sagda område befint­liga gator, gjort framställning om sådan ändring i stadsplanen för området, att […]

Utarrendering af Lorensberg

”Drätselkammaren hemställer, att stadsfullmäktige måtte bemyndiga densam­ma att under en tid af högst fem år, räknadt från 1 nästa oktober, utarrendera landeriet Lorensberg i 12:te roten till pris drätselkammaren eger bestämma, under förbehåll om rätt för staden att, efter 1 oktober 1901, kort tid efter uppsägning, återtaga den […]

Motion om ytterligare gatureglering i Majorna

”Motionen hade följande lydelse: »Innan redan föreliggande förslag till än­dring af 1878 års stadsplan för vissa delar af Majorna slutligen afgöras, torde det vara skäl tillse, om icke densamma äfven i andra än de af förslagen direkt berörda delarna kunde tarfva sådan ändring, så att hrr stads­fullmäktiges beslut […]

Om bygget av Vestergötland – Göteborgs järnväg

”För den under byggnad va­rande banan kommer person stationen i Göteborg att blifva vid Lilla Bommens hamn, där särskildt stationshus för ändamålet torde komma att uppföras. Vid Trollhättegatan på Hultmans holme kommer godsstationen att få sin plats. Invid Gullbergsvass eller i omedelbar närhet af Hultmans holme komma en […]

Gator i Majorna

”Chapmansgatan i Majorna hem­ställer byggnadsnämnden må erhålla 12 meters bredd, och vidare föreslås, att Marieborgsgatans i nordostlig riktning gåen­de del må uteslutas ur stadsplanen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 februari 1898) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Chapmansgatan 2 A [till höger], foto ca år 1900.

Gasbelysning i Masthuggsbergen

”Gasverksstyrelsen har hem­ställt, att stadsfullmäktige måtte besluta, att gasledning skall framdragas under innevarande år dels från Masthuggstorget ge­nom Rangströmsliden, en del af Klamparegatan, Nvströmsgatan och Paradisgatan till Fjellgatan och vidare ett stycke vester ut genom denna gata förbi den enskilda väg, som leder upp till den nuvarande vattenreservoaren […]

Byggnadsverksamheten under det gångna året

”Byggnadsverksamheten i Gö­teborg under år 1897 ställer sig sålunda: Af boningshus ha nyuppförts 23 af sten och 20 af trä; förändringar ha utförts å 13 sten- och 10 träbyggnader: 3 skolhus, 2 af sten och 1 af trä, ha uppförts; dessutom ha 5 sten- och 2 träbyggnader afsedda […]

Kanalen mellan staden och Mölndalsån

Fattighusån är egentligen en grävd kanal som öppnades för trafik 1641. Namnet har vattendraget fått av fattighuset som från och med 1726 hade sina byggnader invid kanalen. Innan dess användes namn som Mölndals(å) kanal, Gullbergs kanal och Slusskanalen. (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, s. 135, Almquist D1, […]

Kullerstenar eller asfalt?

”I Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar n:r 106 föreslår byggnadschefen i ett till Gatu- och Vägförvaltningen stäldt an­förande att Masthuggstorget skall sten­sättas på samma sätt som för Skanstorget redan beslutits: d. v. s., med dels tuktad sten, dels kullersten. Af kostnadsförslaget framgår att arbe­tet kommer att kosta staden 9,800 kr., […]

Prioriteringslista för skydd av natur i Göteborg

Idag (2017-11-28) kommer Byggnadsnämnden att ta ställning till en prioriteringslista som tagits fram av Stadsbyggnadskontoret. (Eriksson) Denna lista har skapats efter ett yrkande från Mp, S, V 2016 där man bland annat skriver. ”När staden växer med ny bebyggelse är det viktigt att samtidigt bevara och utveckla naturområden. […]

Utvidgning af Allmänna vägen

”Drätselkammaren gör härom till Stadsfullmäktige följande framställan: att i stadens utgifts- och inkomststat för år 1898 upptages kostnaden för utläggning till gata emellan Andrews- och Betzensgatorna af i Karl Johansgatan, enligt gällande stadsplan ingående mark norr om nuvarande Allmänna vägen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 november 1897) Bilden i […]