Kategori: Stadsbyggnadsfrågor

Omreglering af Sahlgren­ska sjukhustomten

”I fråga om omreglering af den gamla sjukhustomten med omgifningen vid Vestra Hamngatan har byggnadsnämndens flertal, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med ett af stadsingeniören H. W. Brandel uppgjordt förslag, förordat Vestra Hamngatans framdragning i rät linie samt utvidg­ning af Sahlgrensgatan och S. Larmga­tan. Från förenämnda förslag har dock nämndens […]

Drätselkammarens yttranden

”Drätselkammaren har nu till stadsfullmäktige afgifvit yttrande om byggnadsnämndens förslag till ordnande af denna mellan Vasagatan och embetsmannaqvarteret belägna plats. Yttrandet åtföljes af utlåtande af poliskammaren och gatu- och vägförvaltningen. Drätselkammaren hemställer att nedre och öfre Fogelbergsgatorna öfver berget sammanbindas medels trappor och en sex meter bred gångväg […]

Lorensbergs villa-qvarter

”Inför byggnadsnämnden har grossh. hr August Kobb framlagt ett af arkitekten hr Eugen Thorburn uppgjordt förslag till bebyggande af det nuvarande Lorens- bergsområdet. Hr Thornburn hade tänkt sig att området skulle bebyggas med en villa-stad. Men pä det öfvergången från Kungsportsavenyens väldiga hyres­kaserner till de mera landtligt idylliska […]

Gör Slottsskogen till stadens tivoli

”Den store filosofen Hegel säger på ett ställe, förskräckligt att omtala, att “paradiset var en park, där endast djur kunde trifvas“. Skulle man räka erinra sig dessa ord, dä man besöker Slotts­skogen, så är det ganska förlåtligt. Efter ett slitande arbete söker folk om söndagarna sin tillflykt i […]

Ny villastad och industriområde planeras vid Fräntorp och Torpa

”Ett större egendomsköp bar i dagarne egt rum, i det att Säfvenäs aktiebolag genom stadsmäklaren Thure Strömbeck in­köpt följande egendomar till pris som ej bekantgjorts: 1 mtl frälse Frändtorp af landtbrukaren C. Bengtsson, 1/8 mtl kroskatte Torpa Nopgården af trädgårds­mästaren C. Ferm, l/8 mtl d:o d:o af landtbrukaren […]

Byggnadsentreprenad

  ”Personer, som äro hugade åtaga sig att å den genom drätselkammaren lagda grunden å s. k. Masthuggskajen, uppföra ett tull- och pack­hus i överensstämmelse med därför godkända ritningar, inbjudas härmed att, senast kl. 12 på dagen, tisdagen den 7 nästa Juni å stadskamrerarekontoret ingifva sina till drätselkam­maren […]

Stor tomtförsäljning

”En mycket tomtförsäljning gjorde staden i går, då Drätsel­kammaren till ett konsortium, för hvilket stadsmäklaren Willgodt Kullgren var representant, sålt ett helt qvarter, begränsadt af Kristinelundsgatan i norr, Chalmersgatan i öster, Engelbrektsgatan i söder och Götabergsgatan i vester samt omfattande tomterna n:ris 119—130 i 14:de roten och hållande […]

Östra hamngatan förses med träd

”Gatu- och vägförvaltningen har nu till stadsfullmäktige öfverlemnat för­slag till gatuanordningen i anledning af beslut om fyllning af en del af Östra hamnkanalen. Kostnadsförslagets slutsumma uppgår till 63,000 kronor, hvaraf 3,000 kronor äro beräknade åtgå till trädplanteringar. Förslaget öfverensstämmer i hufvudsak — utom dessa trädplanteringar — med det […]

Skall Gamla Varfvet förvärfvas åt staden?

”Drätselkamma­ren har som bekant hemställt hos stads­fullmäktige om inköp af fastigheten n:ris 1, 2 och 3 i Majornas 4:de rote, det s. k. Gamla Varfvet, jemte tillhörande mast­hamn och upplåtet område af Vädersågen till at egarne begärdt pris, 1,600,000 kr., hvilket anbud är gällande till 31 maj. Drätselkammaren […]

Tomtförsäljningar

”Gross­handlaren A. W. Melins sterhusdelegare hafva från egendomen Olivedal sålt ytter­ligare 5 byggnadsqvarter, nemligen 13:de och 14:de qvarteren samt dem tillhöriga delar af 3:dje, 4:de och 7:de qvarteren, allt i Majornas 6:te rote och omfattande en areal af c:a 54,000 qvadratmeter. Affären är afslutad genom stadsmäklare Sven Bökman […]

Ökning af Chalmers- och Teatergatornas bredd

”Drätsel­kammaren hade i skrifvelse till byggnads­nämnden, med framhållande af svårighe­ten att få tomter försålda inom obebygda stadsområdet söder om Kristinelundsgatan mellan Götabergs- och Teatergatorna, med hänsyn hufvudsakligen till den ringa bredden af de inom sagda område befint­liga gator, gjort framställning om sådan ändring i stadsplanen för området, att […]

Utarrendering af Lorensberg

”Drätselkammaren hemställer, att stadsfullmäktige måtte bemyndiga densam­ma att under en tid af högst fem år, räknadt från 1 nästa oktober, utarrendera landeriet Lorensberg i 12:te roten till pris drätselkammaren eger bestämma, under förbehåll om rätt för staden att, efter 1 oktober 1901, kort tid efter uppsägning, återtaga den […]

Motion om ytterligare gatureglering i Majorna

”Motionen hade följande lydelse: »Innan redan föreliggande förslag till än­dring af 1878 års stadsplan för vissa delar af Majorna slutligen afgöras, torde det vara skäl tillse, om icke densamma äfven i andra än de af förslagen direkt berörda delarna kunde tarfva sådan ändring, så att hrr stads­fullmäktiges beslut […]

Om bygget av Vestergötland – Göteborgs järnväg

”För den under byggnad va­rande banan kommer person stationen i Göteborg att blifva vid Lilla Bommens hamn, där särskildt stationshus för ändamålet torde komma att uppföras. Vid Trollhättegatan på Hultmans holme kommer godsstationen att få sin plats. Invid Gullbergsvass eller i omedelbar närhet af Hultmans holme komma en […]

Gator i Majorna

”Chapmansgatan i Majorna hem­ställer byggnadsnämnden må erhålla 12 meters bredd, och vidare föreslås, att Marieborgsgatans i nordostlig riktning gåen­de del må uteslutas ur stadsplanen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 februari 1898) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Chapmansgatan 2 A [till höger], foto ca år 1900.

Gasbelysning i Masthuggsbergen

”Gasverksstyrelsen har hem­ställt, att stadsfullmäktige måtte besluta, att gasledning skall framdragas under innevarande år dels från Masthuggstorget ge­nom Rangströmsliden, en del af Klamparegatan, Nvströmsgatan och Paradisgatan till Fjellgatan och vidare ett stycke vester ut genom denna gata förbi den enskilda väg, som leder upp till den nuvarande vattenreservoaren […]