Är det strejk?

“Om det är strejk eller ej, det vet jag verkligen inte“, svarade dispo­nenten Laurin vid Karl Johans mekaniska verkstad, på vår förfrågan om strejk där utbrutit. “Men faktum är att arbetarne i går utan vidare aflägsnade sig och att de ej sedan återvändt. Arbetarne begärde i september lönepåökning. […]

Ny plantering vid Oscar Fredriks kyrka

”Området vid Oscar Fredriks kyrka föreslår drätselkammaren skola på stadens bekostnad anordnas sålunda, att berget mellan Oscar Fredriks kyrka och den nya folkskolebyggnaden bortspränges och en plantering anordnas. Arbetet anses böra ske under en längre tid i mon af användning af bortsprängd sten och kostnaden får icke öfverstiga […]

Varning till allmänheten

”Anhålles vördsamt om plats i Göteborgs Aftonblad för följande varning till allmän­heten och särskildt till dem som ha möble­rade rum till uthyrning. Det finnes här i staden en gammal ärkebedragare som går så att säga ur hus i hus och narrar folk att till sig upplåta bostad, men […]

Göta kanal lockar utländska turister

”Turisttrafiken å Göta kanal. Passagerareantalet kanalvägen å traden Stockholm—Göteborg har under sommarens lopp varit betydligt och gifvetvis större än något föregående är samt kul­minerade under juli och augusti. De re­sande ha förutom våra egna landsmän hufvudsakligast utgjorts af tyskar, danskar, engelsmän samt amerikaner, Alla ha de uttryckt sin […]

Kortvarig frihet för Axel

”Friheten blef kort för ynglingen Axel Ludvig Edvin Jönsson, hvilken för ett par veckor redan lösgafs ur fängelset, där han undergått 18 månaders straffarbete för miss­handel af polis med lifsfarligt vapen. Han har nu återigen slagit sig i slang med en liga illa kända ynglingar och qvinnor, hvilka […]

Då & Nu: Västra hamngatan 1902 och 2017

Västra hamngatan 1902 hade kvar sin kanal, den västra hamnen, men allt sedan kanalen mellan Brunnsparken och Kungsportsplatsen hade fyllts 1898 kom önskemål om att böjar fylla igen även denna kanal. Men frågan om västra hamnkanalen har en längre historia, som kommer att berättas under hösten/vintern här på […]

Auktion å Galgkrogarna

”Å auktion, som onsdagen den 20 dennes kl, 11 f. m. förrättas å Carlsfors (i Galgkrogarna), försäljas en matsalsmöbel af ek, en förmaks möbel af mahogny, bestående af soffa, 6 stolai. en chaiselongue och 2 emmor, en resårsoffa, en puff, ett spelbord, ett matbord af massiv mahogny, fönsterbord […]

Ostsmörgåsar, vin och pengar blev tjuvarnas byte

”Ett band inbrottstjufvar var natten till gårdagen i liflig verksamhet å den aflägsna Mariebergsgatan där de gjorde påhelsning på ej mindre än fyra olika ställen. På en snickareverkstad tillgrepo de åtskilliga verktyg. I två speceributiker utgjordes rofvet af vexelkassorna, 2 butel­jer vin, 4 buteljer porter och en mängd […]

Många kreatur till salu på Oktobermarknaden.

”Oktobermarknaden i går bjöd på en mycket riklig tillförsel af boskap. Frisen hade i allmänhet sjunkit ej obe­tydligt. För tidkor erhölls ända till 175 kr. samt för bättre slaktkor 75 à 80 kr. En tjur, till slakt, vägande 45 pund, betingade ett pris af 175 kr. Ungtjurar 50, […]

Okynnige pojkar bråkade vid Liseberg

”Flere okynnige pojkar hafva af polisen blifvit skarpt varnade, för det de under bråk och stoj om qvällarna ryckt i ringklockan vid Liseberg. Sedan fabrikör Vahlgren anmält ofoget, lyckades polisen en qväll infånga hela pojkligan. Deras lärare hafva underrättats om saken, så att pojklymlarne äfven af dem ha […]

Inte lämpligt med nytt läroverk vid Gullbergsån

”Nytt allmänt läroverk. Såsom bekant ha rektorerna vid härvarande allmänna läroverk gjort framställan till stads­fullmäktige om inrättandet af ett nytt femklassigt läroverk i stadens östra del, och olika platser ha härför ifrågasatts. Drätselkammaren erinrar nu i en skrifvelse om önskvärdheten däraf, att beslut, så snart lämpligen ske kan, […]

Spårväg till Långedrag och Särö?

”Något rätt ovanligt är det att två sådana badorter som Särö och Långedrag samtidigt äro till försäljning utbjudna. Hvad Långedrag angår har det uppgifvits, att man tänkt af detsamma göra ett slags utvärdshus, något à la Köpen­hamns Klampenborg. Till sistnämnda plats leder som bekant spårväg, och en sådan […]

En sjukhusstad med förhinder

Under 1940-talet började Göteborg att planera för ett nytt centralsjukhus som skulle placeras i stadens östra stadsdelar. Planeringen började med ett godkännande från stadsfullmäktige 1946 då man tänkte sig ett lasarettssjukhus med 960 vårdplatser och ett kronikersjukhus med 700 platser på markerna som tillhörde torpet Smörslottet i stadsdelen […]

Om ”trawlarne”

”Från Marstrand skrifver under gårdagen vår korrespondent därstädes: I dag hade eder meddelare ett längre sam­tal med ett halft tjog fiskare från Smögen och Grafverna. Hvad dessa hade att säga borde vederbörande myndigheter hört, så torde det ej dröjt länge förr än en kronoångare stationerades i de bohuslänska […]

Ett tåg med otur

Det är något bekant över dagens berättelse. ”N. A. skrifver: På postvagnen med sistl. onsdags persontåg Stockholm—Göteborg gick ofvan Katrineholm en vagnsfjäder sönder. Vid framkomsten till denna station var allt klart för ett utbyte af vagnfjäder, hvilket ock verkstäldes på de 21 minuter tåget stod inne där. Om […]

Konung för en dag

”Lombergska tonrnéen ger i afton för första gången Adams populära och melodiösa opera ”Konung för en dag”. Ingen af stadens operavänner lär försumma detta tillfälle. Hr Lindblad har som Zephoris ett af sina bästa partier och fröken Eayser har för sitt utförande af Neméa skördat myc­ket bifall. Hrr […]