Behövs en ny bank i Göteborg?

”Ny bank i Göteborg? Såsom förut ryktesvis förmälts har det ifrågasatts bildandeet af en ny aktiebank i Göteborg. I dagarne ha härstädes flera för företaget intresserade personer haft öfverläggningar frågan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 februari 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Sveriges […]

Beväringsmönstringar

”K.bfhde i Göteborgs och Bohus län har, ef­ter af chefen för Första Göta artilleri­regemente härtill meddeladt tillstånd, för­ordnat att innevarande års inskrifnings- förrättningar med värnpliktige, tillhörande Askims och Säfvedals kompaniområden n:r 74, skola ega rum å Qviberg den 26 och 27 nästa mars med början hvarje dag kl. […]

Läsvärt om våra riksintressen

Under rubriken ”Riksintressenas revansch” skrev Paul Hansson 2013 en läsvärd artikel i Byggnadsvårdsföreningens tidskrift om hur områden utsågs till Riksintressen och hur exploatörers företrädare försökt att nedvärdera deras betydelse. Debatten om riksintressena har fortsatt och det ledde Paul Hansson att skriva en ny debattartikel 2014 tillsammans med Stephan […]

Spårvägsbolaget och poli­sen

”Den häftiga snöstormen 9 d:s lade som bekant svåra hinder i vägen för uppehållande af trafiken å svårvägslinierna. Förhållandena blefvo slutligen sådana, att polisöfverkonstapeln Norrby ansåg sig böra afbryta trafiken, då hästarna synbarligen icke utan öfveransträngning förmåd­de släpa fram vagnarna i de snöuppfylda spåren. Häremot protesterades dock från […]

Telefoner i stadens folkskolehus

”Telefoner i stadens folkskolehus är en praktisk anordning, som folkskoleslyrelsen låtit komma till utförande. Så ha telefoner uppsatts i skol­husen i Landala, Qvarnberget, Redbergslid, Annedal, vid Koopmans gata och i Victoriaskolhuset. Hädanefter blifver det sålunda lätt för föräldrar, målsmän och arbetsgifvare, skolexpeditioner och andra af den stora allmänheten […]

Nya regler för resor till USA

Dagens historiska berättelse känns tämligen aktuell! I april 1897 skulle inresereglerna till USA ändras och det fick givetvis stort utrymme i Göteborg, som var den viktigaste avreseorten för svenska emigranter. ”Den nya amerikanska invandringslagen. Äfven för svenska invandrare till För­enta staterna torde det vara af intresse att få […]

Ett litet tillägg i kjortelfrågan

Vintern 1897 ”rasade” en debatt kring kjolarnas längd och utseende i tidningen. Följande svar till herrar med intresse för ”kjortelfrågan” gavs av en dotter av Eva: ”Undertecknad vill härmed frambära ett uppriktigt tack till ”En icke mötesdeltagarinna“, för de sunda åsikter, som i lördags uttalades i Eder aktade […]

Andrée förbereder ny polarfärd

”Förberedelserna till Andrées nya polarfärd hafva oafbrutet fortgått under hösten och vin­tern skrifver A.-B. Till det mesta hafva de be­stått i reparation, underhåll och komplettering af den förutvarande utredningen, men åtskilligt nytt har dock tillkommit. Ballongen har af mon­sieur Lachambre blifvit försedd med nya tätningslistor öfver alla skarfvarne. […]

Travtävling på Gerdsken i Alingsås

Järnvägen hade gjort det möjligt för göteborgarna att resa ganska långt för att vara med i olika aktiviteter i stadens omgivningar. Idag handlar utdraget ur Göteborgs Aftonblad om travtävlingarna på Gerdskens is i Alingsås. ”Traftäflingarna å Gerdsken egde rum i går middag under gynnsamma väderleksförhållanden. Redan tidigt började […]

Isen påverkar färjetrafiken

”Elf- och skärgårdstrafiken. De små Klippbåtarne ha måst lägga upp och de större s. k. skärgårdsångsluparne, använ­das. Så trafikeras linien Staden— Lindholmen —Bläsan af “Lärkan“, som afgår hvarje full timme, och “Ejdern“ går mellan Sänkverket —Färjestaden. Till Klippan kan trafiken ej uppehållas, då isen på båda sidor om […]

Göteborgs Fiskeriförening håller möte i kväll

”Göteborgs Fiskeriförening har i afton kl. 7 e. m. a Grand Hotel Haglund allmänt sammanträde, å hvilket härmed fästes uppmärksamhet. Föredrag kommer att hållas af d:r A. H. Malm samt ett refererande anförande att med­delas om prof. Heinckes nya teorier om olika sillstammar. Af utställningen för qvällen må […]

Konungens Marstrandsbyst

”Konungens Marstrandsbyst är nu kommen till Göteborg, där den ligger väl inpackad för att i sommar resas på sin plats framför societetsbuset i Marstrand. Man väntar kungen säkert dit vid aftäckningshögtidligheten. Det blir det första offentliga minnes­märke öfver konungen i Sverige. Bysten lär vara mycket vacker och be­drar […]

Snöstorm över Göteborg

Snö – det betyder trafikkaos i Göteborg och många idag gör sig lustiga över förhållandena varje gång som större mängder snö faller över staden. Det var bättre förr… eller var det så? Läs och döm själva utifrån dagens berättelse om snöstormen den 10 februari 1897. ”En häftig snöstorm […]

Smörgåsarna blir två öre dyrare!

”Dyrare smörgåsar. I lördags hade innehafvarne af nykterhetskaféerna i Haga samlats till möte å Kinnmarks kafé, 14 Husargatan. för att diskutera frågan om att höja priset å smörgåsar samt å s. k. “patent”. Efter en stunds diskussion beslöts att man från och med den 15 dennes skulle höja […]

Andrées nästa nordpolsex­pedition

”K. m:t lär ha beviljat öfveringeniör S. A. Andréas ansökan att för innevarande års nordpolsexpedition få be­gagna kanonbåten “Svensksund“ att föra expeditionen till Spetsbergen. Som emellertid “Svensksund“ är för li­ten för att kunna transportera hela ut­rustningen, kommer en del af godset att med annat fartyg fraktas till Spetsbergen. […]

Misslyckad rymning

”Då ett par konstaplar i måndags middag skulle från polisverket till cellen afföra en dömd lösrifvare från Stockholm förut närmare om­nämnde agenten Vidmark, hade denne då man hunnit i närheten af grindarne till cellfän­gelset slitit sig lös och sprungit med sådan vighet, att konstaplarne ej förmått upphinna honom, […]