Eldsvådor

”Inför poliskamaren hölls i dag på e. m. förhör angående följande tre under förra veckan timade förut omnämnda eldsvådor. Elden i grosshandlare Berggrens fastighet n:r 7 Drottninggatan hade uppstått genom en bristfällighet i en värmeapparat. I kontorslägenheten blef kassaskåpets botten skadad och några däri förvarade kassaböcker delvis uppbrända, […]

Götaälvbron – Göteborgs pulsåder under åtta decennier

Rosengren, Lage, Götaälvbron: Göteborgs pulsåder under åtta decennier, Göteborgs stad trafikkontoret, Göteborg, 2016 Göteborgs stads trafikkontor anlitade ekonomiske historikern Lage Rosengren att skriva Götaälvbrons historia och resultatet publicerades 2016. Boken belönades i samband med Göteborgs bokens dag med utmärkelsen Årets Göteborgsbok 2016 som delas ut av Göteborgs Hembygdsförbund […]

Gustaf Adolfs-dagen

Det är nog högst osannolikt att Göteborgs-Posten idag skulle införa en text som idag presenteras. Men 1897 togs firandet av Gustaf Adolfs-dagen på allvar i åtminstone konservativa tidningar som Göteborgs Aftonblad. ”Soluppgång och flaggning. Det är en gammal häfdvunnen tradition att den här dagen går solen upp på […]

Trafikolycka

”Öfverkörd blef i går e. m. i hör­net af Kronhus- och Torggatorna 5-årige Karl Georg Persson, son till änkan Kristina Pers­son, boende nr 17 Torggatan. En åkareskjuts, körd af åkaredrängen Johan Adolf Nilsson Lund, boende nr 28 Redbergsvägen, stötte omkull den lille, hvarvid den lastade kärran gick öfver […]

Utvidgning af Allmänna vägen

”Drätselkammaren gör härom till Stadsfullmäktige följande framställan: att i stadens utgifts- och inkomststat för år 1898 upptages kostnaden för utläggning till gata emellan Andrews- och Betzensgatorna af i Karl Johansgatan, enligt gällande stadsplan ingående mark norr om nuvarande Allmänna vägen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 november 1897) Bilden i […]

Många kockar koka dålig soppa

Idag görs det reklam för en Vegetarisk kokbok: ”En handledning i konsten att till båtnad för helsa och kassa, på ett smakligt sätt tillgodogöra vårt bord trädgårdens och åkerns alster, utgifven af Fru Richard Andersson. Med beskrifningar på mat och dryck jämte matsedlar för morgon, middag och qväll […]

Nya häktningar af tjufaktige ligapojkar

Problem med ungdomsgäng har alltid funnits, på 1890-talet kallades de för ”ligapojkar”. Deras framfart skildrades utförligt den 2 november 1897 av Göteborgs Aftonblad. ”Utom förut omnämnde häktade Georg Kristian Niklasson (“Geta“ kallad), Axel Vilhelm Högström, Herbert Amandus Olsson och Karl Viktor Hansson i Haga blef i dag på […]

Från vår merkantila och industriella värld utkommer snart

”Ett illustreradt bokarbete af särskildt intresse för vårt samhälle utkom­mer i dessa dagar från Bonnierska tryckeriet härstädes. Det är ett illustreradt arbete med titel ”Från vår merkantila och industriella värld”, hvari utgifvaren, literatören C.R.A. Fredberg lemnar histori­ker, biografier, porträtter och autografier från Sveriges handel och industri. Första bandet […]

Den gamla vattenreservoaren

”Gamla vattenreservairen härstädes, som nu åter kommit på tal i sam­band med frågan om Ö. Hamngatans igenfyllande, är bygd i slutet at 1700-talet och hade en cistern som rymde 1,700 tunnor vatten. Därjemte fanns ofvanpå den stora cisternen en mindre dylik. Vattnet leddes genom ihåliga stockar in under […]

Frihamnsfrågan

”Hr J. A. Hertz föredrog en skrifvelse från Göteborgs frihamnssällskaps styrelse, hvari betonades vikten af frihamnsfrågans snara lösning. Styrelsen anhöll att Stadsfullmäktige måtte, sedan ärendet behandlats af en komité efter inhämtande af yttrande från stadens vederbörande myndig­heter eller styrelser, besluta, hvad Göteborgs stad vill åtgöra för att en […]

Göteborgs ångkök

”Det är föga allmänt kändt, att det verkligen finnes ett ångkök i Göteborg. Och ångköket har i visst hänseende så liten likhet med dylika t. ex. i Malmö, Kristiania och Stockholm, att man ej kan förundra sig öfver att det är föga kändt. Mot Göteborgsångkökets mat är emellertid […]

Träd utmed Östra hamngatan & poliser till Olskroken

Idag återges två insändare ur tidningen den 27 oktober 1897. Den första önskade att få planteringar utmed Östra hamngatan när väl kanalen var igenfylld och den andra lyfte fram ordningsproblemen i den tidens snabbt växande förort Olskroken. ”Igenfyllandet af Östra Hamnkanalen. Det är att hoppas att hrr Stadsfullmäktige […]

Många ville lämna bidrag till Östra hamnhanalens fyllande

  ”För realiserande af major Ph. Åqvists för­slag härom har en lista cirkulerat bland husegarne längs denna kanal. Listan har nu inlemnats till drätselkammaren och till sammans ha 76,652 kr. tecknats. Det enda vilkor som fästs vid teckningen är att gamla vattenreservoiren borttages och platsen däromkring ordnas samt […]

Folkskola å Qviberg

”Rörande uppförandet af en ifrågasatt fullständig folkskola å Qviberg hemställer drätselkam­maren, att stadsfullmäktige måtte besluta: att såsom svar å k. m:ts remiss meddela, att stadsfullmäktige, under förutsättning att tvenne områden af egendomen Qviberg afgiftsfritt till staden upplåtas, förbinda sig att å berörda områden uppföra en folkskolebygguad, inrym­mande minst […]

Kottplockning i Härryda

Via Filmarkivet.se finns en kortare film från året 1917, ”Försörjningsförhållandena i Sverige var ansträngda vad gällde såväl livsmedel som bränsle och drivmedel. Bränslebristen fick till exempel till följd att befolkningen tvingades ta tillvara på det mesta som skogen och naturen kunde erbjuda, till exempel att använda kottar som […]

Huru Göteborg utvidgas och förskönas

Göteborg växte kraftigt under slutet av 1800-talet och staden förändrades. Denna skildring från 1897 berättar om några av förändringarna. Artikelförfattaren berömmer mycket av förändringarna men det uttrycks också oro för att det sparas in på kvalitet i materialen och att byggnaderna blir allt för lika varandra utan variation, […]