Berusad August föll i kanalen

”På hufvudet i Rosenlundskanalen midtför Pustervik ramlade i lördags afton vid ½ 7-tiden arbetaren August Andreasson. Han blef i sista stund uppdragen på, det torra samt fördes i droska till sin bostad n:r 1 vid Paradisgatan. Andreasson som vid tillfället var berusad af starka drycker är instämd till […]

Livsmedelskommissionen i Göteborg säljer skadat mjöl

Livsmedelskö i Göteborg filmat av Pathé som ursprungligen ingick i Svenska Bios veckorevy i oktober 1915. Den här typen av oändliga köer blev allt vanligare under krigsåren och kom att kulminera några år senare under 1917 då regelrätta hungerkravaller bröt ut på flera orter i Sverige. Som journalfilmen […]

Hallå!

”Hvart skola vi gå? Jo, till den berömda och skrattre­tande Kasper- och Marionett teatern, som gifver sina ro­liga föreställningar Kungsga­tan n:o 2, vid gamla Gas­verket Lördagar från kl. 7 till lO, 2 föreställnin­gar. Söndagar kl.l till 4, 2 föreställningar; kl. 6 till 10, 3 föreställningar. Entrée för äldre: […]

Landeriet Kristinedal skall inlösas

”Som bekant bordlades vid förra sammanträdet drätselkammarens hemställan om inlösen af landeriet Kristinedal mot ett belopp af 200,000 kr. Hr L. G. Bratt gjorde, då frågan i går ånyo förekom, en våldsam attack mot det föreslagna inköpet. Man hade sagt att drätselkammaren ville göra inköpet för att fylla […]

Förestår en värmeperiod?

Ett allt varmare klimat uppmärksammades även 1898 och man spekulerade kring en ny värmeperiod: ”Den osedvanligt blida vintern har gifvit hrr metereologer åtskilligt att tänka på, och frågan om huruvida en s. k. vämeperiod inbrutit dryftas mycket inom ve­tenskapliga kretsar. Professor E. Brückner i Bern har sedan flere […]

D:r Hedins föredrag

”Vagn på vagn körde i går afton vid ½ 8 tiden upp på Realläroverkets lekplan. Från alla närgränsande gator strömmade fotvandrare dit — alla med samma mil. D:r Hedins föredrag öfver sina forsk­ningsfärder på de hittills så godt som okända öst-asiatiska stepperna och bergs­kedjorna hade till sista plats […]

Ung inbrottstjuf

”I går anhölls af polisen 14-årige August Larsson, som 17 dennes genom inbrottsstöld i en vindskrubb i huset n:r 3 vid Rosenlundsgatan tillgrep en klädningskjol, värderad till 6 kronor och till­hörig änkefru Charlotta Ulrika Sjöborg. Kjo­len pantsatte han för 3 kronor i Majornas Pantaktiebolags kontor. Fruktande för polisen […]

Frågan är fri

I avdelningen ”från allmänheten”, alltså insändarspalten publicerades den 24 januari 1898 följande fråga under rubriken ”Frågan är fri” från en Skattdragare: ”Hemställes till vederbörande huruvida det är förenligt med god ordning och konseqvens att icke samtliga öfvergångar uti Nya allén hållas uti lika renligt skick, i det att […]

Jöns Lindströms mössa

”I Södra Hamnkanalen har nu anträffats förut omnämnde försvunne järnvägskonduktören Jöns Lindströms uniformsmössa, hvarigenom antagandet att han under nattens mörker fallit i kanalen och drunknat vinner i styrka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 januari 1898) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Hamnkanalen Göteborg.

Trafikhinder och vanprydnad

”Herr Redaktör! Haf godheten lemna plats för följande i Eder ärade tidning: Man ser allt som oftast i tidningarna, att handlande som haft varor liggande på stadens kajer fått plikta rätt betydligt Men den massa af tomma sillådor som dagligen finnes uppstapplade på gatan utanför sillmagasinen å Gamla […]

Farlig tvångsarbetsfånge

”En för allmänna säkerhe­ten farlig person förre tvångsar­betsfången Karl Sigfrid Erikson Nyman, en ökänd poliskund, införpassades i dag på e. m. till cellfängelset. I afsikt att sälja kramvaror ingick han i går afton vid 7-tiden i huset n:r 1 vid Smedjegatan, där han i Börjesonska lägenheten tillgrep en […]

Bref till Göteborgs Aftonblad – Mölndals sjukhus

”Vid sjukhuset i Mölndal, hvilket underhålles af länets landsting men hvars tomt och åbyggnader egas af Fässbergs kommun, har under sistlidne höst betydliga arbeten blifvit utförda. Sedan kommunen för en längre tid förvärfvat sig dispositionsrätt till en angränsande tomt, ha å densamma befintliga åbyggnader — gamla vanprydande och […]

Byggnadsverksamheten under det gångna året

”Byggnadsverksamheten i Gö­teborg under år 1897 ställer sig sålunda: Af boningshus ha nyuppförts 23 af sten och 20 af trä; förändringar ha utförts å 13 sten- och 10 träbyggnader: 3 skolhus, 2 af sten och 1 af trä, ha uppförts; dessutom ha 5 sten- och 2 träbyggnader afsedda […]

Kanalen mellan staden och Mölndalsån

Fattighusån är egentligen en grävd kanal som öppnades för trafik 1641. Namnet har vattendraget fått av fattighuset som från och med 1726 hade sina byggnader invid kanalen. Innan dess användes namn som Mölndals(å) kanal, Gullbergs kanal och Slusskanalen. (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, s. 135, Almquist D1, […]