1800-talets Göteborg

Bagarestrejken är nu slut

”Bagarestrejken är nu slut. Vid Bageriarbetareförbundets möte i går föredrogs en skrifvelse från hr Z. Johansson, Stigbergstorget, hvari han förklarade sig gå in på arbetarnes fordringar. Äfven hr Romell å Lindholmen har gått in på fordringarna. Det beslöts, att bageremästare Selström, Majorna, och W. Lundberg, Kaserntorget, skola, om de vilja skrifva under, till Bageriarbetareförbundet erlägga 100 kr. hvardera såsom ersättning för de utgifter förbundet på grund af deras motstånd fått ikläda sig.

Bageriarbetareförbundet beslöt äfven att en kongress skall hållas här i Göteborg med början lördagen den 25 juli, och tillsattes en kommitté af 3 personer för att inbjuda öfriga bageriarbetare i Sverige, Norge och Danmark till densamma.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Ångbageri, troligen 1915.