1800-talets Göteborg

Samaritkurs för fiskare

”Den af Göteborgs fiskeriförening under en föregående sommar anordnade kursen för fiskare, hade att glädja sig åt en synnerlig uppmuntran, i det man å Hälsö, där kursen hölls, såg huru fiskarebefolknin­gen från trakten med intresse följde un­dervisningen. För att – ytterligare sprida de nyttiga och för befolkningen gagnande lärorna har fiskeriföreningen föranstaltat om en ny kurs denna gång å Öckerö. H. T. omtalar att d:r M. Bergengren, som särskildt med varm hängifvenhet egnat sig åt den verksamhet här afses, äfven nu åtagit sig att hålla föreläsningarne och lemna åhörarne all den vägledning som afses med kursen i fråga. Meningen vore att göra början inneva­rande vecka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Gruppbild, fiskare från (möjligen från Öckerö) Beställare är förmodligen N B Börjesson.