1800-talets Göteborg

Nya Varvets cellfängelse

”Sedan i våras pågå vid Centralfängelset ganska omfattande byggnadsarbeten för cellsystemets fullständiga genomförande. Arbetena utföras under öfverinseende af utaf fång­vårdsstyrelsen förordnad person, och vid desamma användas till en del äfven fångar.

Det är ifrågasatt, att i höst ett trettiotal fångar skola förflyttas från Långholmen till Nya Varfvet, såvida lokaler därför då äro i ordning. På Långholmen lär det nemligen vara trångt om utrymmet. På Nya Varfvet utgör antalet fångar i Centralfängelset cirka 135. Vestra kronoarbetsstationen har som bekant upphört, och vid Ostra kronoarbets- stationen varierar antalet stundom ganska hastigt. då den ådömda strafftiden för de där intagne i många fall icke är så lång. Såväl Nya Varfvet som det närbelägna Kä­ringberget och Nya Elfsborg hafva i sommar haft ganska många sommargäster.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Centralfängelset vid Nya Varvet med tårbitsformade rastgårdar. Under åren 1870- 1907 användes Nya Varvet som fångvårdsanstalt. Foto år 1900.