”Brödindu­strien bedrifves numera i en långt större skala än hvad folk i allmänhet tänker sig. Det fordras nu för tiden stora kapitaler för att kunna följa med i den konkurrens, som uppdrifvit denna industri till en verk­lig storindustri med en väldig export, ännu hufvudsakligast inom landet visser­ligen, men här likväl på vidsträckta om­råden.

De större städernas spisbröd t. ex. går som bekant öfver hela landet och äfven utom dess gränser.

Nu har Göteborg i dagarna fått ännu ett stort ångbageri. Bagaremästare C. E. Segerdahl har nemligen å n:r 32 vid All­männa vägen i Majorna låtit, efter ritning af stadsarkitekten hr Viktor von Gegerfelt, uppföra ett större boningshus i an­slående stil för en kostnad af ej mindre än 40,000 kr. utom tomten, som kostat omkring 10,000, af hvilket större delen tages i anspråk för en efter alla nutidens fordringar i stor skala inrättad bageri­lokal.

Hr Segerdahl har redan från den 21 d:s flyttat in från sin gamla lokal. n:r 62 vid samma gata, till den nya lokalen, och vid det besök vår reporter där härom da­gen gjorde för att taga etablissementet i be­traktande var verksamheten i full gång. så att han biet i tillfälle att öfvertyga sig om, att allt blifvit inrättadt på ett äfven, ganska långt gående fordringar tillfreds­ställande eätt.

Bagerilokalen består af ett större bageri med två ugnar om resp. 30 och 20 plå­tar för hårdt spisbröd och gröfre brödsor­ter samt ett mindre med en större ugn för wienerbröd och andra finare brödsorter och bakverk.

Hr Segerdahl sysselsätter f. n. 12 ar­betare, men kan använda ett större an­tal, om omständigheterna så kräfva.

Ofvanför bageriet finnes ett större lager mm, dit mjölet uppvinschas och där det förvaras dels i säckar dels i fyra stora mjöl- bingar, två rymmande 30 säckar och två 20 säckar hvardera. Från dessa bingar nedsläppes mjölet direkt i bageriet.

En större treflig bröd butik är inrättad åt Allmänna Vägen, och en annan kommer att inredas i n:r 36—37 Bazargatan.

Maskinerier, ugnar, ångpanna, elektriska ledningar etc. hafva uppsatts af ingeniör- firman a. J. G. Bissmarck & C:o.

Ej mindre än fem hästar användas för I brödets utkörande till afnämare i staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Eldsvåda i Majorna. I. I Segerdahls Bageri vid Allmänna Vägen, år 1904.