”All­männa folkskolestyrelsen har bland 7 an­bud antagit byggmästare Abr. Pehrssons att uppföra det nya folkskolehuset| vid Skolgatan för ett pris af 44,000 kronor. Byggnaden skall vara färdig den 1 näst­kommande november.

— För Allm. och Sahlgrenska sjukhu­set skall som bekant uppföras en större nybyggnad å Änggården, omfattande fjor­ton särskilda byggnader jemte sammanbindningsgångar.

Vid ansökningstidens utgång i går för uppförandet af dessa byggnader hade till vederbörande tre anbud inkommit.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Hagaskolan, gårdssidan, år 1960.