”Hortikulturens Vänner hade i går å Hôtel Eggers sin ordinarie månadssammankomst under direktör Ryd­ströms ordförandeskap. — Sedan inval af tre nya medlemmaj egt rum, företogs till behandling diskussionsämnet för aftonen “Hvilka päronsorter böra vi företrädesvis odla för höst- och vinterbehof med fästadt afseende såväl på trädens härdighet som fruktens hållbarhet?“

Frågan inleddes af direktör Rydström som framhöll det stora behofvet af att få en s. k. vinterpäronsort. Styrelsen ansåg att man borde skriftligen uppmana lan­dets päronodlare att verka för saken samt att ett eller flera pris borde utfästas för de bästa sträfvandena för ändamålets er­nående. Under öfverläggningen väcktes .flera förslag för sakens främjande, hvarefter sällskapet beslöt att låta styrelsen närmare utreda frågan.

— Åtskilliga meddelanden ur Skånska i Trädgårdsföreningens Tidskrift föredrogos af disponent Sieurén.

— Utställningen för aftonen utgjordes af en såningsmaskin, en trädgårdsspruta och blomstertråd från hrr Frænkel & Hedenberg, en läcker leguminosafrukt Choro Ghi (Sta- chys affinis) utstäld af hr Carl O. Ferm, Torpa, samt krusbärsviner från hr. J. M. Myrberg å Burgården, hvilka viner hade en synnerligen angenäm och läskande smak.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Spårvagnar utanför Eggers hotell omkring år 1900.