”Vanvård af barn. Änkan Ma­tilda Berg och hustru Klara Matilda Lind bo­ende i huset n:r 8 vid öfra Besvärsgatan hafva anmält för polisen att 6-årige Gustaf Alfred Andersson hos sin styffader arbetskarlen Gu­staf Herman Malmberg i sagda hus i hög grad misshandlas och vanvårdas. Den stackars gos­sen får enligt anmälan otillräckligt med mat och kläder. Då styffadern är hemma, står gossen skygg i en vrå af rummet och vågar ej röra sig. Om nätterna får den lille ligga på blotta golfvet med endast några trasor under hufvudet.

Vid hos Malmberg af polisen företagen be­siktning voro osnygghet och oordentlighet i hög grad rådande i bostaden. Gossen hade, mäler polisrapporten, flera blånader i ansiktet efter styffaderns misshandel och hans kropp var dessutom full af smuts och ohyra.

Vid polisförhör har Malmberg förklarat att han ej misshandlat styfsonen samt att han ej kan göra mera för familjen än han gör.

Gossen är son till Malmbergs hustru Anna Britta och var född före hennes giftermål med Malmberg.

Det stackars barnet blef igår af polismyn­digheten remitteradt till Gibraltar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Översiktbild över Landala österut med vatternreservoaren ovanför Viktoriagatan. Ca 1900.