”Den förening som förra året anordnat skollofskolonier kommer äfven i sommar att arrangera dylika för hjelpbehöfvande folkskolebarn.

Sistlidne sommar utsändes 11 kolonier, 8 till kusten och 3 till det inre af landet. Vid dessa vistades 103 gossar och 122 flickor, hvaraf 24 betalande. Utgifterna uppgingo i sin helhet till 7,691 kronor eller cirka 79 öre om dagen pr barn.

Vid sidan af dessa kolonier försökte man äfven på initiativ af stadsfogden A. L. Kullgren att enligt danskt mönster utsända folk- skötebarn till släktingar och bekanta på lan­det. Som dessa försök utföllo till allmän be­låtenhet torde äfven detta mindre kostsamma sätt att skaffa barnen landtvistelse under fe­rierna komma att i år tillämpas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum, Höllviksnäs, Trelleborgs skollovskoloni Östersjövägen, 1945.