För andra gången på kort tid rapporterades det om en brand i Mellgrens tobaksfabrik, läs mer om den förra branden via denna länk.

”Eld utbröt i går e.m. strax före kl. 4 i firman Erik Mellgrens tobaksfabrik i huset n:r 40 vid Vallgatan.

Efter halfannan timmes energiskt arbete lyckades brandcorpsen släcka elden som uppstått i torkrummet, där tobakslagret blef till största delen förstördt.

I samma torkrum uppstod för en kort tid sedan eld under liknande omständigheter, då man efter undersökning och po­lisförhör antog att gnistor utifrån skulle ha trängt in genom en lucka i taket och orsakat elden. I torkrummet hade dock efter denna första brand vidtagits betryg­gande anordningar mot upprepande af en dylik eldfara, hvarför man nu anser sannolikt att sjelfantändning af tobaken egt rum.

Elden som blef begränsad till det med plåttak försedda torkrummet åstadkom dock nu större skada än förra gången, emedan våningarna under torkrummet blefvo genomdränkta af de vattenmassor som vräktes öfver eldhärden. Plåttaket måste delvis upprifvas af brandmanskapet, och hela torkrummet med dess nya inred­ning blef illa ramponeradt.

Hela natten höls vakt af brandman­skap. Fastigheten är försäkrad i “Skandia“ och lagret i engelska bolaget “Phoenix“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget, del av norra sidan mot väster, längst till höger i bild syns Mellgrens butik som låg vid Kungstorget, fabriken låg däremot på Vallgatan.