1800-talets Göteborg

Göta kanal lockar utländska turister

Turisttrafiken å Göta kanal. Passagerareantalet kanalvägen å traden Stockholm—Göteborg har under sommarens lopp varit betydligt och gifvetvis större än något föregående är samt kul­minerade under juli och augusti. De re­sande ha förutom våra egna landsmän hufvudsakligast utgjorts af tyskar, danskar, engelsmän samt amerikaner, Alla ha de uttryckt sin förtjusning öfver de vackra naturscenerier, som i nästan oafbruten följd visa sig under färden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta Kanalbolagets fartyg, omkring år 1900 i Lilla Bommens hamn.