1800-talets Göteborg

Falskt allarm

”Den sinnesförvirrade ynglingen Erik Kornelius Andreasson från Örgryte, hvilken i början af månaden un­der högljudda rop uppträdde på utsidan af Domkyrkotornet, allarmerade i går middag vid ½ 2-tiden brandcorpsen från brandskåpet å Nordströmska huset snedt emot Eriksbergs bryggeri å Getebergsängen.

Då brandmanskapet såväl från hufvudstationen som från stationen vid Gustaf Adolfs torg framkom till platsen, stod Andreasson fortfarande framför apparaten och drog kraf­tigt i apparatens ring. Den sinnesförvirrade gjorde anspråk på ersättning för sin påpass­lighet att allarmera och upplyste brandchefen att elden härjade i Eriksbergs bryggeri.

Den stackars ynglingen omhändertogs af polisen som tillkallade läkare, hvilken efter undersökning remitterade honom till Gibral­tar.

Ynglingens fader och ett par andra anhö­riga voro i dag inkallade inför poliskammaren. De uppgåfvo att understöd från stadens fat­tigvård ännu lemnades åt dem, enär de ännu ej bott i Örgryte mer än ett år. Den sinnesförvirrade, som nu är alldeles vild, kunde de med bästa vilja ej alltid qvarhålla i hemmet. Fadern tackade upprepade gånger för sonens intagande å Gibraltar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Getebergsängen.