”Stora tillrustnin­gar göras för att få staden strålande i ljus de dagar konungen kommer att uppe­hålla sig härstädes. Så skola utom de offentliga byggnaderna flere enskilde prydas med gasramper, namnschiffer och guirlander, eller medels elektriska belysningseffekter.

Bland de hus som sålunda komma att stråla i ljus uppgifvas: Kjellbergska hu­set, Aug. Johansson Marks, J. A. Wettergrens, M. Kindahls (Gumperts bokhan­del) hus vid Östra Hamngatan; Grand Hôtel Haglund, O. P. Anderssons, S. A. Magnus, Carnegieska huset, Riksbanken, Olof Wijks hus och Frimurarelogen vid Norra och Södra Hamngatorna samt Stora teatern.

Tyska kyrkan skall dekoreras med gas och om qvällarne skola kronorna hållas tända. Under dagen prydes templet med en större flaggdekoration.

Elfva broar komma att upplysas af 48 gasbloss. Stadens hus, “Gamla bracka“, förra fattighuset vid järnvägstorget får en vacker gasramp och Gamla vattenreservoiren skall få “dö i skönhet“ och sluta sin hundraårs lefnad med gasramp, innan den lägges i kanalen.

Drätselkammarens komiterade äro hrr Leo, Wilh. Evert, stadsarkitekten Fahlström, Y. Rasmussen och R. Callmander.

Konungen medför hit egna ekipager och hästar.

Bland de tillställningar som äro under anordnande här med anledning af konun­gens besök ingår äfven en orkester-matinée, hvilken h. m:t förklarat sig vilja öfvervara. Matinéen som anordnas af en komité under doktor Carl Lambergs ordförandeskap skall försiggå i Realläroverkets festsal den 28 kl. 3 e. m. och beräknas draga högst en timmas tid. I densamma komma att med­verka doktorinnan Walter, fru Vendela Sörensen och Par Bricole sångkör. Angå­ende biljettförsäljningen m. m. kommer att annonseras i slutet af veckan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Riksbanken vid Stora hamnen omkring år 1900.