1800-talets Göteborg

Till Andrées uppsökande

”Tyske polarfararen Lerner, hviiken förlidet år ledde en expedition i de arktiska farvattnen ombord på ”Express“, skall en­ligt “Berliner Localanzeiger“ i maj må­nad med ett tyskt fartyg, ångaren “Helgoland“, företaga en ny arktisk expedi­tion, som skall räcka hela sommaren och under hvilken ett område, sträckande sig från Yan Mayen till nordsidan af Novaja Semlja, skall noggrannt undersökas. Ett par tyska zoologer skola medfölja.

Ehuru expeditionen i främsta rummet skall tjena vetenskapliga syften, särskildt ur zoologisk synpunkt, skall dock icke något tillfälle lemnas obegagnadt att an­ställa efterforskningar efter Andrée. De enda säkra underrättelser, man har om Andrée efter hans uppstigande, hänvisa just till de trakter, som den tyska expe­ditionen kommer att beröra.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”Fest hos tyska turister”: Violet, Celsing, Meisenbach, Fraenkel, Lerner, Andrée, Lembke. Troligen Ehrensvärd skymd bakom Celsing.