”Artillerikasernen och dithörande byggnader komma nu, vill det synas, att användas till litet af hvarje. Stallen ut hyras sålunda genom fortifikationsbefälhafvaren, och uppe på höjden lär man önska få uthyrdt till serveringslokaler, samman­komster, upplag o. d. Fyrkanten där är som man vet ganska innehållsrik på lo­kaler. Gymnastikhuset har man ifråga­satt att förflytta till Andra Sveas nya plats i Upsala.

Troligen komma under närmaste fram­tiden några kronans tomter åter att blifva utbjudna till försäljning, nemligen stalltomterna och möjligen någon tomt mellan berget och Kronhuset. Detta sistnämnda samt kongl. Fortifikationshuset äro nu­mera sålunda snart sagdt de enda militära byggnader som qvarstå och minna om det forna Göteborg med dess fäst­ningsverk och bastioner.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta Art Reg:s kaserner på Otterhällan år 1887.