”Fordom residerade kommendanten i kommendantshuset invid rådhuset. Kom­mendantshuset, som från början hade tillhört grefliga Aschebergska familjen, inköp­tes af staden år 1731 för 11,000 daler s. m, och tjenade tillika till boställe åt chefen för det i Göteborg förlagda artilleriregementet, sedan huset år 1813 genom tillbyggnad blifvit utvidgadt. Det är en lång rad kommendanter Göteborg haft, och oftast har kommendanten varit chef för något i staden förlagdt regemente. Vid ett eller annat tillfälle har Göteborg äfven haft öfverkommendant.

Gamla kasernen, där kommendantsexpeditionen varit inrymd, sedan den flytta­des från kommendantshuset, är jemt 100 år gammal. Den fullbordades nemligen 1798 och 1799. I början fanns i kaser­nen boende äfven något hundratal gifta artillerister med hustrur och barn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: vaktavlösning vid Högvakten på Gustav Adolfs torg. 1800-talet?