1800-talets Göteborg

150,000 kr. donerade till Göteborgs Högskola

”Konsul Oscar Ekman i Stockholm har meddelat styrelsen för Göteborgs Högskola att han den 15 nästk. maj kommer att öfverlemna ej blott de 100,000 kr., som han donerade åt Högskolan förlidet år, utan ytterligare ett lika stort belopp. Genom denna donation uppgår Oscar Ekmans- fonden till 300,000 kr.

Hr James Carnegie har samtidigt ge­nom konsul Ekman skänkt Högskolan

50,000 kr.

I donationsbrefvet säger donator sig ursprungligen ha ämnat donera dessa

100,000 kr. genom testamente; men öfverlemnar beloppet redan nu, ”då jag”, heter det, ”gärna skulle se om Högsko­lan till framtida hugkomst af h. m:t ko­nung Oscar II:s senaste besök i Göte­borg och hans ej blott då utan äfven dessförinnan Högskolan visade förtroende och välvilja, blefve i tillfälle att upp­rätta en med hans namn förbunden läro­stol i något af Högskolans vetenskapliga uppgifter påfordradt läroämne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Till Oscar Ekman, styrelseordförande, 50-årsjubileum, David Carnegie & Co.