1800-talets Göteborg

Misshandeln å Gibraltars dårhusafdelning

”Angående det mot sinnessjuka numera aflidna Augusta Matilda Björkman af förra hjonet frånskilda hustrun Anna Aspasia Brolin Holmqvist föröfvade våld 13 sistlidne oktober, då Holmqvist tjenstgjorde såsom biträde åt en sköterska, hölls i dag på e. m. förnyadt förhör in­för poliskammaren.

Sjuksköterskan Hanna Persson berättade: Att Björkman endast klagat öfver smärtor i venstra höften. Före vål­det hade B. ej haft några sår å kroppen; dessa framkommo först tre dagar efter våldet. Björkman var groft bygd och ej af klen kroppskonstitution. Sköter­skan ansåg att det varit ett olämpligt tilltag att knuffa den sinnessjuka.

Sjuksköterskan Martina Olsson: Holmqvist hade såsom brukligt vore bland hjonen tjenstgjort som biträde vid sköt­seln af de sjuka. H. hade förföljt B. ut genom korridoren och enligt egen upp­gift knuffat ikull Björkman. Därefter hade H. tagit B. under armarna och rest upp henne, men ej förmått hålla henne uppe utan hade B. for andra gången fallit till golfvet. Trodde dock ej att B. skadat sig vid andra fallet. B. klagade genast, då Olsson och Holmqvist buro henne in till sängen, öfver smär­tor i venstra höften (där enligt läkarens intyg också lårbenshalsen strax vid hufvudet var afbruten). På fråga uppgaf vittnet att sköterskorna ej brukade knuffa de sjuka. Det hade varit obehöfligt gjordt af Holmqvist. Instämde för öfrigt med Hanna Persson.

Båda sköterskorna intygade att såren först uppstått å högra sidan, å hvilken B. måst ligga, enär ömheten å den ska­dade venstra sidan var ytterst svår. Den sjuka, som ej kunde förflyttas, hade förorenat i sängen, där hon måste ligga stilla. Så småningom uppstodo brandiga sår äfven å andra delar af kroppen.

Holmqvist uppgaf på fråga att hon hade intet att anföra samt att hon fort­farande bodde å Hotell Lidköping.

Målet remitterades nu till rådhusrätten, och tilläts Holmqvist att tillsvidare vara på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gibraltar, Göteborgs Arbets- och försörjningsinrättning, fattighuset 1902.