Vid Norra Hamngatan finns ännu det f. d. Björnbergska huset — det med den höga trappan och
de två atlanterna (Thamska huset), här följer nu en skildring av huset och oroligheterna som utspelade sig här 1799.

”Kommerserådet Niklas Björnberg, chef för ett af de på hans
tid största handelshusen i Göteborg, hade lyckats att på arrende
ensam få öfvertaga kronobrännerierna, dymedelst beredande sig
ett nytt tillfälle till ökad rikedom. Detta föll emellertid icke
folket i smaken, icke heller Björnbergs konkurrenter, som
underblåste den eld, hvilken vidsträckt smög på djupet. Följden värdt,
att ett uppror af de ansenligaste dimensioner utbröt i November
1799. Björnbergs hus ramponerades på det grundligaste och
brännvinsmagasinet plundrades. Stedingska Regementet, som då utgjorde
garnison, kunde icke hålla stången mot den ursinniga mängden,
som helt och hållet afväpnade det. Då orolighetema tycktes vilja
blifva ihållande, rekvirerades ökad militärstyrka. Sådan anlände,
bestående af såväl kavalleri som infanteri, och nu värdt
ordningen snart återställd. De båda regementenia blefvo sedan en längre
tid kvarliggande i staden, denna till betungande såsom straff.

Björnbergska kriget torde mycket haft sin grund i
avog-lieten mot Björnberg såsom enskild man. Axel Pontus von Rosen,
som tio år efter förenämnda uppror blef landshöfding i Göteborg
och oftast kom i beröring med mannen, betecknar honom såsom
»den sämste köpmannen i Göteborg, på karaktärens sida
betraktad». I processen med John Hall J:or spelade han en tvetydig
roll, och såsom utredningsman i dennes konkurs torde han i viss
mån ha bidragit till cessionantens förfall. Egendomligt nog skulle
hans stora rikedomar genom sonen Carl gå all världens väg på
ett sätt, som mycket liknade Halls. Calle Björnberg var
nämligen en rucklare och spelare som få. Exempelvis satte han en
gång ett helt skepp med full last på ett enda kort — och
förlorade. Så gick det med stormsteg mot förfallets brant, och döden
öfverraskade till sist den lättfärdige sonen i hans forna drängstuga.

Björnbergska huset är numera i familjen Röhss ägo.” (Ur: Cederblad, s. 136-137)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: På stadsmuseets sida anges att detta skulle vara Sahlgrenska huset och Norra hamngatan 6, men det stämmer inte.

Referens

Cederblad, Albert, Göteborg [Elektronisk resurs] : skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en återblick på dess minnen …, D. F. Bonnier, Göteborg, 1884. http://runeberg.org/cedergot/