”Koncessionsansökandena hafva vändt sig till kommunerna med fram¬ställning att de må upplåta fri jord för banan genom sina områden och såmedels, i sin mon, understödja ett företag, som för dem komme att medföra stora fördelar, utan motsvarande risk.

Med anledning af sådan framställning beslöt Släps kommun å kommunalstämma sistlidne lördag att för sin del anslå 15,000 kronor kontant, utan återbetalningsskyldighet för ifrågavarande jordlösen.

Man ansåg i Släp, liksom man får antaga uppfattningen vara äfven i Askim och Frölunda socknar, att jordvärdet kommer att be-tydligt höjas, icke allenast genom de förmoner som alltid måste följa en sådan kommunikationsled, utan äfven genom de jordinköp för industrier och villa anläggningar, som med banans tillkomst utan tvifvel i dessa trakter komma att ega rum.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen: Särö stationshus år 1900.