”Tekniska Samfundet hade i går afton sitt sista sammanträde före hösten, denna gång å nya sjukhuset vid Änggården, under ordförandeskap af major Denis Insulander.

Arkitekt O. Dymling leranade först i en af salarna, med hänvisning till tal­rika ritningar, en detaljerad beskrifning öfver den storartade sjukanstalten, och ingeniör Lamm redogjorde för de elektriska anläggningarna, hvarefter man spred sig i de olika byggnaderna och pa­viljongerna.

Hela den stora byggnadskomplexen upptager en markyta af 120,000 qv.-meter. Den innehåller en större admini­strationsbyggnad, fem allmänna sjukpa­viljonger och en enskild sådan, isoleringspaviljong, badpaviljong, operationspaviljong och ekonomiebyggnad, obduktions- och begrafningspaviljong, portvakthus m. m. Den korridor som förmedlar kommunikationen mellan de olika sjukpavil­jongerna har en längd af icke mindre än 750 fot. Arbetet med inredningen fort­går ifrigt, och enligt kontraktet skall allt levereras fullt färdigt före 1 nästa november. Inflyttningen kommer dock först att ega rum nästa vår, på det samtliga lokalerna skola hinna torka och varda så fuktfria som möjligt.

Efter det intressanta besöket samlades man till ett angenämt vårsamqväm i Slottsskogens vinterpaviljong.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt över Sahlgrenska sjukhuset. År 1910.