1800-talets Göteborg

Extra brandsyn

”Extra brandsyn har som be­kant förrättats af brandchefen kapten Teg­nér i Schröderska snickerifabriken, nr 10 vid Vikingsgatan å Hultmans holme.

1 enlighet med brandchefens förslag ålade poliskammaren hr Schröder att inom fyra veckor hafva vidtagit åtskilliga reparationer och förändringar i fabriken, såsom repara­tion af isoleringen vid ångpannan, järnluckors anskaffande, trävirkets aflägsnande från eldfarliga ställen, ett spåntaks borttagande, fotogén lampors utbytande mot lyktor med ljus, trävirkets uppläggande med gångar emellan m. m., hvarjemte förbud utfärdades mot spåns förvarande i ångpannerummet å tid då arbetspersonal ej där finnes.

— Af polisdomstolen har hr Schröder ådömts 16 kronors böter för bristande anordningar vid eldstaden i ångpannerummet, hvarigenom eldsvådan 27 sistl. maj uppstod.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta och visar en annan av områdets snickerifabriker.