”Sedan Sjömannasällskapet i Göteborg beslutat uppförande å Sällskapets tomter N:r 40 Litt. E och N:r 40 Litt. F i Majornas 6:te rote af dels ett större stenhus, afsedt för ålderdomshem åt sjökaptener och styrmän, och dels två byggnader af trä för personer, tillhörande manskapsklassen, inbjudas härmed personer, som äro hugade åtaga sig uppförandet af nämnda träbygg­nader i öfverensstämmelse med därför godkända ritningar, att senast klockan 12 på dagen Torsdagen den 15 i denna må­nad till Ordföranden i Styrelsen för Sjö­manshemmet, Direktören Axel Appelberg, Lilla Torget N:r 3, ingifva sina till Direk­tionen för Sjömannasällskapet ställda anbud å sistberörda arbete, därvid jemväl bör angifvas den säkerhet, som erbjudes för såväl emottagna förskott som arbetets kontrakts- I enliga utförande.

Ritningar, arbetsdevis, förslag till kontrakt [ och formulär till borgen finnas till påseende hos Direktör Appelberg.

Den 16 i denna månad meddelar Direktionen besked, huruvida något af de gjorda anbuden antages; förbehållande sig Direk­tionen full frihet vid anbudens pröfning.

Inom denna månads utgång kommer att å entreprenad utbjudas uppförandet af ofvan- berörda stenhus.

Göteborg den 3 Juni 1899.

Direktionen för Sjömannasällskapet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjömannasällskapets byggnad, ”Emil Ekmans minne” sjömanshem på Masthugget. Sjömannasällskapet hade även fastihgeter på Sjömansgatan 3 och 7.