”Känsö, vart lands enda fasta ka­rantän, skall äfven, enligt öfverenskommelse med Ryssland, mottaga till ryska Östersjöhamnar destinerade fartyg. Se­dan 1894 har blott ett eller annat far­tyg måst ankra på karantänsredden. Se­nast var det ett till Ryssland destinerat fartyg “Cesar“, som hade skörbjugg om­bord.

Vid Känsö finnes nu bakteriologiskt laboratorium för undersökande af dejektioner efter kolerasjuke; vidare finnes nytt lik- och obduktionshus, en utmärkt desinfektionsugn etc. Den gamla rökningsmetoden, då skeppslaster från smit­tade orter röktes, är nu för länge sedan borttagen. Till och med ett fartygs pap­per mottogos då på en lång stång och röktes. Nu har man på Känsö ordnat så, att de gamla stora magasinen, där lasten röktes, skola vid behof kunna användas till att herbergera besättningar från far­tyg i karantän.

På Känsö kunna nu i sjukhus och öfriga lokaler vid behof mottagas bortåt ett par hundra personer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Känsö, årtal ej angivet.