”Sällskapet ”Ungdomens Friluftslekar” anordnar lördagen 10 februari kl. 11,30 f. m.—2,30 e. m. idrottsfest i Slottsskogen för eleverna vid stadens samtliga flick- och gossläroverk. Rektorer och skolföreståndarinnor hafva godhetsfullt beviljat lof, så att det blir möjligt att samla en mycket stor ungdomsskara till kälk-, skridsko- och skidåkning. Särskildt torde den sistnämnda idrotten kunna, såsom för vår trakt jemförelsevis ny, räkna på intresserade åskådare. Skidåkningen tyckes taga fart, och en lifskraftig nybildad förening af 80 ungdomar vid läroverken drifva träget denna präktiga kroppsöfning.

Det är att hoppas att lärarinnor, lärare, anhöriga och öfriga för ungdomen intresserade talrikt infinna sig för att genom sin närvaro höja festen och uppmuntra till den härdande, nobla vinteridrotten. Detta skulle gifva ett moraliskt stöd åt den sak, som Sällskapet U. P. L. gjort till sin.

Äfven vågar sällskapet vädja till allmänhetens pekuniära offervillighet för den behjertansvärda saken. När våren kommer och bolllekarna börja på allvar, behöfver lekmaterielen förnyas, lekfälten iordningställas, vaktmästare aflönas m.m. dyl. De familjer, som ej äro inskrifna i sällskapet, uppmanas därför att frampå våren göra detta; årsafgiften är blott 2 kronor. Äfven icke-medlemmar kunna emellertid till lördag bevisa sitt intresse genom att lägga något i de bössor, som stå uppstälda i parken. Äfven små bidrag mottagas med tacksamhet.

Först genom kraftigt understöd från allmänhetens sida kan sällskapet hoppas få se realiserade planerna på flere kälkbackar, som de i Vasaparken, på skridskobanor, lekplatser och på ett verkligt allmänt och kraftigt deltagande i sund och stärkande idrott.

Skulle ogynnsam väderlek inträffa, uppskjutes festen till lämplig dag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vinterbild från slottsskogen med ett antal pojkar och flickor samlats för kälk- och skidåkning. Troligen 1910-talet.