”Vid sammanträde i går å Grand Hotel Haglund slutbehandlade Börssällskapet den från föregående sammanträde uppskjutna frågan om utlåtande från sällskapet angående det kongl. förslaget om frilagersinstitutionens införande i Sverige.

Som bekant hade en särskild beredning utsetts för uppsättande af förslag till sällskapets uttalande i frågan.

I öfverensstämroelse med denna berednings hemställan beslöt sällskapet göra det uttalande, “att sällskapet anser det k. förslaget hvarken innebära hvad riksdagen med sitt skrifvelseförslag åsyftat  eller på dit hela taget någon sådan utveckling af transitoupplagsinstitution som man skulle önskat.

Efter denna inledning skulle man väntat att sällskapet utan vidare hade hemställt om afslag å den kongl. propositionen. Men i stället finner man att sällskapet “vill tillstyrka det k. förslaget i hopp att vägen därmed må anses vara banad och det första steget taget till en lyckosam utveckling af nu bestående handelsformer och tullinstitutioner.“

Först skarp kritik och sedan — svampen på.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Grand Hotel Haglund, Göteborg. Kafé avd.