”I går qväll vid 10-tiden inträffade vid pålningen för den nya teaterbron en maleur, som lätt kunnat få allvarsamma följder. Den pålkran, som under några dagar delvis spärrat gångbanan öfver den provisoriska teaterbron, råkade nemligen helt plötsligt taga öfverbalansen och föll öfver den lilla extra gångbanan och till en del öfver den angränsande Bazargatan.

Vid tillfället pågick neddrifning af pålspiror, då helt oförmodadt det elektriska ljuset vid bron behagade strejka. Som dylika företeelser ej höra till det ovanliga, afstannades ej arbetet, ty man trodde att ljuset som vanligt åter skulle tändas efter ett par minuter. Detta lät emellertid vänta på sig, och man märkte därför ej, huru de pallningsplankor, som lagta under pålkranens mindre fot för att kunna gifva pålarna en sned riktning, så småningom på grund af den häftiga skakningen vid de tunga slagen gledo undan. Inom kort voro de helt och hållet undan, och den höga kranen började sätta sig i vaggande rörelse, tills den med majestätisk långsamhet lade sig ned öfver planket, hvilket gaf vika. Till all lycka befann sig ingen vid tillfället på gångbanan. Om missödet inträffat en half timme senare, då teaterföreställningen för dagen slutat och bron var full af trafikanter, hade det utan tvifvel fått allvarsamma följder.

Redan i morse syntes knappast ett spår efter nattens händelse. En ny pålkran var redan uppsatt i den gamlas ställe.

Arbetet med pålningen var beräknadt att afslutas i qväll. Nu blir dess fullbordan på grund af missödet fördröjdt tills i morgon f.m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Från anläggningen av nya Kungsportsbron (uppförd 1898-1901).