”Under påskdagarne har Henriksbergs restaurant åter öppnat sina portar för allmänheten. Och det gamla utvärdshuset, som genom sitt präktiga läge och sin härliga utsikt intager en ställning utom täflan i vårt samhälle, framträder nu för kunderna i helt annat skick än förut. Stora omändringar ha vidtagits för att däraf skapa en restaurant firat class. De olika lokalerna äro inredda och ordnade med en solid komfort som verkar behagligt och inbjudande. Den nye ägaren, hr Hjalmar Kärrbergh, lär ock ha för afsikt att uppbjuda allt för att trygga ställets anseende. God musik, goda varor och god mat böra i förening med det friska läget och den storartade utsikten göra Henriksberg till en gärna uppsökt tillflyktsort under vår- och sommardagar.

Ett utmärkt vittnesbörd om hvad det nya köket kan prestera lemnades vid den utsökta invigningsmiddag, som i lördags serverades för ett antal inbjudna gäster.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stigbergsliden med restaurang Henriksberg. På platsen har funnits värdhus- och rastaurangrörelse sedan 1630-talet. Nuvarande byggnad uppförd 1862. Foto: 1967.